พญ. ชนิกา แก้วเกิดศิริ

ผู้เขียน - ตอบคำถาม Q&A

แพทยศาสตร์บัณฑิตและวุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มีประสบการณ์การทำงานทั้งในภาครัฐและเอกชนมากกว่า 10 ปี
ขณะนี้เป็นแพทย์อิสระ และปฏิบัติงานเป็นแพทย์ห้วงเวลาในโรงพยาบาลเอกชน

  • แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ประกาศนียบัตรอบรมระยะสั้น สาขาอาชีวเวชศาสตร์ จากโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
  • อบรมระยะสั้น จากสถาบันโรคผิวหนัง
แพทย์เฉพาะทางสาขากุมารเวชศาสตร์