วีรวรรณ ภิญญรัตน์

ผู้เขียน

เรียนจบปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ ด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเรียนต่อปริญญาโทสาขาการตลาดที่ CMMU
มีประสบการณ์เขียนคอลัมน์ท่องเที่ยวประจำนิตยสารรายเดือน เป็นบรรณาธิการหนังสือหลากหลายแนว เช่น นิยาย สารคดี สุขภาพ สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัวและพยายามปรับปรุงสิ่งที่ทำอยู่ให้ดีขึ้นเสมอ
ปัจจุบันเป็น Senior Content Editor/Writer ประจำของ HD

  • การจัดการมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์