Gonorrhea - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
UTI: Urinary Tract Infection - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
Anaphylaxis - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
วัณโรค - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
Osteoporosis - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
กระเพาะปัสสาวะอักเสบ - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
ดีซ่าน
Osteopenia - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
โรคหลอดเลือดหัวใจ - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
Plantar Fasciitis - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
Hip Pain - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
Diabetic Ketoacidosis - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
มะเร็งหลอดอาหาร - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
Pneumonia - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
Mononucleosis - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
นิ่วในไต - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
มะเร็งมดลูก - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
MRSA Infection - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
Triple X Syndrome - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
Staphylococcus Aureus Infection - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
Bunion / Hallux Valugus - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
Tardive Dyskinesia - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
Amenorrhea - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
Alcohol Withdrawal - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
Atrial Flutter - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
กลาก - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
ความดันโลหิตสูง - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
Hiatus Hernia - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
Fifth Disease - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
Malaria - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
มะเร็งตับอ่อน - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
ตั้งครรภ์ในช่องท้อง - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
Endometrial Hyperplasia - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
Pulmonary Hypertension - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
เริม - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
โรควิตกกังวล - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
ต้อกระจก - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
HPV - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
เกลียดการมีเพศสัมพันธ์ - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
Sebaceous Cyst - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
โรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์ - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
โรคหลายบุคลิก - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
HPD: Histrionic Personality Disorder - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
Bipolar - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
โรคซึมเศร้า - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
ชิคุนกุนยา - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
ต่อมลูกหมากโต - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
Vestibular Neuronitis - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
ไส้ติ่ง - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
ตับอ่อนอักเสบ - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
ไข้หวัดนก - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
Ebola - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
กาฬโรค - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
Arthritis - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
Diverticulitis - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
ถุงน้ำที่ตับอ่อน - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
Anemia - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
หัวใจเต้นผิดจังหวะ - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
อัลไซเมอร์ - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
ออทิสติก - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
TIA: Transient Ischemic Attack - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
XYY Syndrome - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
คออักเสบ - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
Pharynx - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
Whiplash - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
Schizophrenia - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
Pseudomonas Aeruginosa infection - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
Ulcerative Colitis - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
Agoraphobia - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
Hepatitis D - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
Deep Vein Thrombosis - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
ไอกรน - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
Dyshidrotic Eczema - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
เกลื้อน - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
Cyclothymia - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
Sleep Apnea - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
Jaundice - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
Scalp Psoriasis - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
Endorphins - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
Endometriosis - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
BPD: Borderline Personality Disorder - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
Ovarian Cyst - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
แท้ง - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
Celiac Disease - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
มะเร็งปอด - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
ADHD: Attention Deficit Hyperactivity Disorder - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
Graves’ Disease - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
กรดไหลย้อน - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
CT Scan - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
POTS - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
ต้อหิน - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
หูดข้าวสุก - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
Crohn's Disease - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
Heavy Metal Poisoning - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
ติดเชื้อเอนเทอโรไวรัส - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
Cellulitis - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
Trichomoniasis - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
Peritonitis - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
Lipoma - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
Impetigo - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน