ชวิน รวิทิวากุล

ผู้เขียน

Content Writer แนวสุขภาพของ HD เคยมีโอกาสร่วมงานกับแบรนด์มีชื่อเสียงหลายแบรนด์ในฐานะ Copywriter ทำให้รักการอ่านและเขียนเป็นชีวิตจิตใจ จึงมุ่งมั่นตั้งใจพัฒนางานเขียนให้ตอบโจทย์และเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านอย่างต่อเนื่อง

เทคโนโลยีสื่อสารบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 โครงการประกวดคลิปวีดีโอด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ที่จัดขึ้นโดยกรมอนามัย ณ วันที่ 4 กรกฏาคม 2562 ชื่อผลงาน "IN(NO)CENSE" เป็นโฆษณาเชิงรณรงค์ลดปล่อยควันธูปเพื่อควบคุมมลพิษในอากาศ ซึ่งถือเป็นวาระสำคัญของประเทศไทยในปัจจุบัน ตัวอย่างผลงาน