พทป. บุญศิริ คณะภักดิ์

ผู้เขียน

จบการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยมหิดล (เกียรตินิยมอันดับ 1)
ทำงานทั้งด้านคลินิกและการวิจัย มีความถนัดและสนใจในด้านการแพทย์ ศาสตร์การแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก พืช สมุนไพร การผดุงครรภ์ และการดูแลสมดุลของชีวิต
ต้องการส่งเสริมให้เกิดองค์ความรู้ที่เข้าถึงและเข้าใจได้ง่าย สามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ในการดูแลสุขภาพกายและใจ เกิดผลประโยชน์ทั้งในระดับตัวบุคคล ไปจนถึงสังคมและประเทศ

แพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดลแพทย์แผนไทยประยุกต์