พีรศักดิ์ คานทองดี

ผู้เขียน

พีรศักดิ์ หรือเรียกสั้นๆ ว่า “พี” ชอบศึกษาเกี่ยวกับการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ จบปริญญาโท จากคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปัจจุบันเป็นนักโฆษณาอยู่ในแวดวงเอเจนซี่ นอกจากนี้ยังเป็นนักอ่าน นักเขียน และนักเล่า

วารสารศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์