กภ. ธีรวิทย์ วิโรจน์วิริยะกุล

ผู้เขียน

จบการศึกษาจากคณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบำบัด) เกียรตินิยมอันดับ 2
มีประสบการณ์เป็นนักกายภาพบำบัดวิชาชีพในโรงพยาบาลเอกชน นักกายภาพบำบัดอิสระ นักเขียนบทความสุขภาพ และวิทยากรผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพโดยเฉพาะสาขากายภาพบำบัดทั้งองค์กรของภาครัฐและเอกชน
ปัจจุบันกำลังศึกษาปริญาโทเฉพาะทางกายภาพบำบัดด้านระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ณ ประเทศญี่ปุ่น

วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบำบัด) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนักกายภาพบำบัด