พญ. สุดารัตน์ ศุภนิตยานนท์

ผู้เขียน

แพทย์เฉพาะทางด้านกุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรม มีประสบการณ์ด้านการดูแลรักษาเด็ก สนใจเกี่ยวกับการพัฒนาเด็ก และส่งเสริมพัฒนาครอบครัวให้มีความพร้อมเพื่อพัฒนาลูกหลานให้เต็มศักยภาพ
ปัจจุบันเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งและออกตรวจผู้ป่วยเด็กด้านพัฒนาการและพฤติกรรม ที่โรงพยาบาลกรุงเทพเพชรบุรี จ. เพชรบุรี

  • แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • ศึกษาเพิ่มเติมทางด้านกุมารเวชศาสตร์และพัฒนาการและพฤติกรรมเด็กจากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ได้รับวุฒิบัตรความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขากุมารเวชศาสตร์และสาขากุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรมจากแพทยสภา
แพทย์เฉพาะทางด้านกุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรม