พญ. สุเนตรา นิตยวรรธนะ

ผู้เขียน

ได้รับวุฒิบัตรตจวิทยา (ผิวหนัง) เฟลโลตจศัลยศาสตร์และเลเซอร์ ปัจจุบันเป็นอาจารย์ด้านผิวหนังและเลเซอร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และแพทย์เจ้าของภราภิญคลินิก

  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
  • Diploma course in dermatology and dermatosurgery สถาบันโรคผิวหนัง
  • วุฒิบัตรตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • เฟลโลตจศัลยศาสตร์และเลเซอร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ศึกษาดูงานด้านผิวหนังที่ Inselspital กรุงเบิร์น ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
แพทย์เฉพาะทางสาขาตจวิทยารางวัลผลงานวิจัยดีเด่นอันดับที่ 1 สมาคมแพทย์ผิวหนัง ปี 2554