ทพญ. สิริพัชร ชำนาญเวช

ผู้เขียน - ตอบคำถาม Q&A

จบการศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (เกียรตินิยมอันดับ 1)
ปัจจุบันกำลังศึกษาต่อหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตแพทยศาสตร์ (ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล) สำนักวิชา วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และเป็นทันตแพทย์อยู่ที่ แอล ดี ซี เด็นทัล คลินิก สาขาบางใหญ่

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (เกียรตินิยมอันดับ 1) ทันตแพทย์ทั่วไป และศัลยศาสตร์ช่องปาก