พญ. ศศิวิมล จันทรศรี

ผู้เขียน

จักษุแพทย์ จบแพทย์จากศิริราช จบบอร์ดจักษุวิทยาจากรามา ทำงานเฉพาะทางด้านเลสิกและการรักษาสายตามาเกือบ 20 ปี รักการสื่อสาร และ สนใจด้านกฎหมาย ฝันอยากจะมีเวลาให้คนไข้แต่ละคนมากเพียงพอที่จะสื่อสารให้คนไข้และญาติ เข้าใจปัญหาจนเกิดความคาดหวังที่ถูกต้องและเป็นจริง รวมทั้งมีส่วนช่วยให้ลดปัญหาระหว่างผู้ให้และผู้รับบริการทางการแพทย์

  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัย มหิดล พ.ศ.2535
  • นิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ. 2538
  • วุฒิบัตรแพทย์เฉพาะทางสาขาจักษุวิทยา แพทยสภา พ.ศ. 2541
  • การฝึกอบรมต่อเนื่อง จักษุแพทย์เฉพาะทางการผ่าตัดรักษาสายตาเมืองมานน์ไฮม์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยไฮเดลเบิร์ก เยอรมนี พ.ศ. 2546
  • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2555
  • ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาว่าความ สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความรุ่นที่ 41 พ.ศ. 2556
แพทย์เฉพาะทางสาขาจักษุวิทยา