พญ. พิมพกา ชวนะเวสน์

ผู้เขียน

เรียนจบจากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยม อันดับ 1) จากนั้นใช้ทุนและศึกษาต่อด้านสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ที่โรงพยาบาลศูนย์ชลบุรี ก่อนจะกลับมาศึกษาต่อยอด ด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ปัจจุบันเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ (เกี่ยวกับด้านมีบุตรยาก ระบบฮอร์โมนของสตรี การผ่าตัดส่องกล้อง และ การดูแลสตรีวัยหมดประจำเดือน) ที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และโรงพยาบาลวิชัยยุทธ

  • แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยม อันดับ1)
  • วุฒิบัตร สูติศาสตร์นรีเวชวิทยา โรงพยาบาลศูนย์ชลบุรี
  • วุฒิบัตร เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
แพทย์เฉพาะทางด้านสูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา และเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์