ภณิตา พงษ์เดช

ผู้เขียน

จบปริญญาตรีและปริญญาโทด้านสิ่งแวดล้อม เคยเป็นสมาชิกชมรมสื่อสิ่งพิมพ์จัดทำวารสารภายในมหาวิทยาลัย มีประสบการณ์ด้านวิจัยและทำงานด้านวิทยาศาสตร์ เคมี-สิ่งแวดล้อม
ปัจจุบันเป็นนักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและนักเขียนแนวสุขภาพ มีความสนใจด้านเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์และการแพทย์

  • วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ
  • วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการจัดการพลังงงานและสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การสังเคราะห์อนุภาคนาโนของทองแดง/เหล็ก โดยใช้เซรั่มจากหางน้ำยาง พ.ศ. 2561