แผลร้อนใน แผลเล็กในปาก ความความเจ็บปวดขณะทานอาหาร

เผยแพร่ครั้งแรก 29 มี.ค. 2017 อัปเดตล่าสุด 17 พ.ย. 2020 เวลาอ่านประมาณ 10 นาที
แผลร้อนใน แผลเล็กในปาก ความความเจ็บปวดขณะทานอาหาร

Canker (mouth ulcers) are sores that occur in the lining (mucous membrane) inside the mouth are usually caused by the lining of the cheek and lip area as possible. The appearance of the lesion is usually shaped as a circle or oval. Most are white, red, yellow, gray and sometimes the wounds are often found to have swelling occurs, the thermal characteristics of inflammation.

Although Canker is unobtrusive and pain while eating. Drinking, brushing teeth or even discussed. But the symptoms are mostly mild. Canker can generally recover on their own. Most will take about 1 to 2 weeks the wound was gone. Canker, but sometimes may have been caused by a deficiency of the organ in the mouth. In which case it may be necessary to receive treatment from a doctor.

The causes of heat

Canker is caused by many factors. The patient's own internal factors and external factors. These factors also cause ulcers in the violence. The period of treatment is different.

Canker mild and are well positioned there. Most of the injuries a little of the lining of the mouth. This usually is caused by the bite of the conjunctiva while chewing food. Or while talking is also a hot and cold food intake. It also causes lesions in the same.

In the case of Canker repeated. Canker is a frequent medical causes have not found the exact cause of the loss. It is believed that genetics might be involved. And may make some people more sensitive to the stimulus that causes the heat. In addition, over 40 percent of people with Canker also repeatedly stated that someone in their family has these symptoms as well. The main factors that can stimulate wound in duplicate. Has the following

 1. Eating certain foods such as coffee beans, almonds, strawberries, potatoes, cheese, chocolate and so on.
 2. Eat less Dehydration The lips do The lining of the mouth dry.
 3. Changes in hormones in the body, some people may find themselves wounded in every time period.
 4. Some types of toothpaste, it may stimulate wound in the same. Especially sodium lauryl sulfate (sodium lauryl sulphate), a cleaning agent in toothpaste.
 5. Have found that people who quit smoking. In the first phase, it may be wound up in the heat. Which is believed to be caused by some chemical changes in the body.
 6. Stress and anxiety are different.
 7. Antibiotics, non-steroidal (NSAIDs) drugs include ibuprofen (ibuprofen) drug cattle feed Mackinac (diclofenac) Jana Frozen (naproxen) and so on.
 8. Drugs used to treat high blood pressure or heart disease treatment drugs such as beta blockers. (Beta-blockers) like Prometheus brought Knowles Hill (propranolol).
 9. Cancer drugs (Chemotherapy) and radiation to treat cancer.
 10. Iron Deficiency The amount of oxygen being transported to various tissues and organs may decrease the strength of the lining of the mouth down. Including vitamin B12 deficiency also resulted in a decrease of blood cells.
 11. Some viral infections such as herpes viruses HFMD. The viruses that cause flu more mature E. clear.
 12. Inflammation of the gastrointestinal tract Or disorders of the gastrointestinal tract.
 13. HIV, or human immunodeficiency (HIV).

If you already know the reasons that cause lesions in repeated or occurs frequently is the best way to fix it. Avoiding various factors, but can not be avoided. It may be necessary to consult a doctor. To find a solution that is correct and valid.

11 How to Treat Canker.

As stated in the beginning of the article said. Canker can disappear on their own within 7-14 days , but sometimes the pain of the wound. Probably to the annoyance and discomfort in everyday life. And sometimes the symptoms of ulcers in severe cases. Or multiple locations You may need to be treated with medication.

ว่านหางจระเข้

Drugs used in treatment can be purchased at pharmacies. Typically, the drug is often used as drugs such as topical points to the scar. These types of drugs are safe for high-end users. By the way, both in wound healing without medication. And drug use are as follows.

1.  Aloe Vera Can help wound healing in perfectly. Helps wounds heal faster. It also helps to moisturize the wound well. Just take a cotton swab scorer gel. Then the wound gently to the point that you do often as needed.

2.  tea bags , because the chemistry was spotted. Thereby reducing irritation of the lesions in addition to the acid in tea also contains many essential. Reduces pain The tea bag can be used to attach the heat for about 5 minutes, the pain will subside.

3.  Baking Soda ( Baking Soda) with an alkali such as tea leaves. It can reduce irritation as well. The baking soda also helps kill bacteria. Prevent recurrent infections It also helps in symptoms disappear faster. By baking soda 1 teaspoon water about half a cup. Then came gargle

4.  salt has germicidal properties and also helps heal ulcers. Just 30 seconds each with saline can help wounds heal faster in the heat. In addition, the brine concentration It also makes water out of the tissue around the wound, which can help eliminate fluid and pus in the blisters as well.

5.  basil just chew basil leaves, roughly 6 per day, 5 to 6 times in the wound, it will heal faster.

6.  A mixture of turmeric powder and glycerin. Just take one handful of turmeric mixed with 1 teaspoon of glycerin as a cream. The label Canker. The properties of turmeric will help reduce inflammation. But if you can not sleep at Serene. It honey and 1 teaspoon of turmeric powder mixed with 1/4 teaspoon of it can only be applied to the wound as well.

7.  mouthwash containing antiseptic. This solution, which often put a disinfectant such as chlorhexidine (chlorhexidine), which helps to kill bacteria and prevent bacterial infection over the wound. The lesions in the deep. And can not be cleaned well enough. The disadvantage of chlorhexidine is the cause smudges brown teeth. But the stain will disappear after stopping the use of mouthwash. The recommendation is to use mouthwash rinse 2 times a day and brush your teeth, rinse thoroughly before every time.

8.  Hydrogen Peroxide The mouthwash containing chlorhexidine ago. We can also cook your own mouthwash as well. Simply put, hydrogen peroxide The effect of the wide sterilized, mixed with 1/4 cup water and 1/4 cup salt and baking soda to 1 teaspoon mix well.

9.  Vitamin E which protects the wound and helps wounds heal faster. Vitamin E capsules can be used to cut a little tip. Then squeeze a little oil in the capsule into the Canker.

10.  Antacids such as Milk of Magnesia (milk of magnesia), which has alkaline properties. The acid can be neutralized Just take a cotton swab dipped antacids. Wound, apply 3 to 4 times a day.

11.  The Hoyas steroid type scorer in the mouth. Drugs in this group are often designed as a gel or wax texture. Easily available The signs of trauma to the body. Drugs to inhibit inflammation Causing pain, swelling in the heat better. In addition, wax or gel-based combination drugs. And also protects the moisture in the wound in hot as well. But caution of the steroid drug is not to be used consecutively for too long. It may cause an infection. The fungus in the mouth

How to relieve hot after eating durian.

Durian fruit is overly hot We know that causes the symptoms of heat. Though not directly catalyze Many, however, are often the cause ulcers in the mouth than in normal times. So after eating durian, to Best way is to find a solution to the heat. To reduce Canker. It also helps relieve headaches, sore throats, as well as flatulence. Happened to eating durian.

In the heat of durian

According to the plan, China and Thailand. Durian is believed that foods with a heating element. Also known as the "yang" If I eat a lot. It will make the system unstable elements in the body does not need a balanced diet with periodic cooling down. This is referred to as the "yin" yin and yang, so it is a help align the body into balance. With the effect of eating dinner right now.

 1. Drinking water after eating durian to be more to it. By not drinking straight out. Or forced to drink distension Instead, sip a drink slowly throughout the day, which helps to loosen up the body temperature to cool. Some may be mixed with saline infusion faded a little, it will help solve the heat by eating the fruit.
 2. Eat fruit with cool effects. This is a popular fruit. That is believed to help relieve the effects of the heat efficiently.
 3. The drink is herbal. Non-sugar mixture Or may be mixed with a little water and pandan leaves, lemon juice, lotus root, Chrysanthemum and grass jelly.

How to Prevent Canker.

The best way to ensure you do not suffer from the pain of Canker Canker is to prevent it happening. The methods and means of prevention are as follows.

แผลร้อนใน

 1. If you know the cause that provokes symptoms in certain foods or medications, such as certain diseases. This protection by eliminating factors. Is the most effective.
 2. For reasons of heat caused by stress and anxiety. Relax both body and mind to reduce stress. It will help prevent overheating in place.
 3. Avoid any injury that may occur in the oral cavity, such as solid food hot or cold. Including foods that are sharp like candy were also injured while speaking, it is the main cause of the warming as well.
 4. Choose the right toothbrush The bristles are stiff, not too soft. The size of the brush head fits the mouth. You can reduce the risk of causing injury to a toothbrush in the mouth.
 5. Drinking enough water each day. At least 8 glasses a day can help maintain water balance in the body. The skin and mucous membranes of the mouth moist. The risk of heat is reduced.
 6. Cleanliness and health of the mouth and teeth regularly. This reduces the risk of infection down.
 7. Visits to the health of the mouth by the dentist on a regular basis, such as every six months to monitor the condition of the mouth to increase the risk of heat such as teeth that do not bite. Or even tooth
 8. Eat a healthy diet and complete all 5 groups, especially foods containing vitamin. This vitamin is important for the formation of collagen tissue should also eat foods that are high in protein regularly. It is a source of amino acids that make up the collagen itself.

Canker sores in the mouth that are often a nuisance. It also affects the daily lives of many are caused by many factors, such as diet pills for various ailments as is. Including a lack of certain nutrients. The treatment can be done in several ways. The use of existing around drug use, or if it can not be allowed to own. Drinking enough water Complete meal Including choosing the right toothbrush. It is a way to avoid and reduce the risk of injury in the future.

Hot on the tongue

Hot on the tongue Pain and annoyance than hot in the mouth. If the wound is very big tongue will hurt until I can not. It's a hot, stinging shot over the duck. But there are quite a few cases, the heat will be on the part of the tongue. And even if it is more dangerous because symptoms are hot in the imperfections of the body at that time.

 wound in the tongue.

How to treat ulcers in the mouth.

Canker can not be treated immediately. But the self-care To try to find the cause of the wound in the tongue to their networks. Then, according to the source (Each of which have different reasons), so try to observe the following behavior. You've done it If you ever do, and that is causing the Canker sores should cease to do so in the heat lost up.

 1. Constipation can be caused by To treat constipation wounds would be healed.
 2. May be due during the Sleep is not enough hard work.
 3. Can be caused by stress, anxiety, stress accumulation.
 4. It can be caused by diet. Or fried too The dehydration
 5. Can be caused by drinking less water. I sweat more than usual
 6. Biting their tongues If this is the case, leaving the laundry room, it will disappear quickly.
 7. Lack of iron, vitamin B12 or folate.

Eat more fruits can cause heat.

ลำไย

From ancient beliefs say. "Do not eat much fruit It will be hot, " which says that ... it's true! Because the shell of the fruit will have tire. Directly affect the lining of the mouth. Cause as Canker If the tires produce large quantities. May cause throat swelling. In addition to the danger of longan and rubber The skin of the fruit, peel it with a chemical pesticide residues stuck. Although not directly eat the peel. But for the shell casing that may experience the fruits. It has substance as well. So if you do not want to eat fruit in the summer. After the peel, remove the fruit with saline or water to wash before eating.

Vitamin D deficiency in what?

In addition to the rich That is often the root cause symptoms in the mouth already. Whenever the body is deficiency  of vitamin B12 , which is essential for the prevention of ulcers in the summer. Anyone who lack this vitamin To cause the symptoms more often.

That's because The reason is that as the trigger causing heat up. Is physically unhealthy As a result, the immune system is low Stress is cumulative Sleep inadequate Eating a diet with adequate B12 will help nourish the brain and nervous system. Improves concentration The body of stress through relaxation Add energy to the body This is a balance that the body is functioning normally. Immune back to health Reduce heat to low enough.  So if you find yourself frequently occur in the summer. Should take care of themselves more. Because that's a warning sign that the body is out of balance. With enough rest Should avoid stress And eat nutritious foods to meet the nutrition.

Do not bite the mouth itself.

Habit of biting his own buccal The belief that most people have ever been. And some of them made a habit unconsciously. Cause Injury Buccal tissue sloughing Followed by inflammation The wound became so hot that it's torture. Behavior like biting cheek Usually occurs during a toothache. Where we will try some fresh air. Make cheek sucked into the line attached to the teeth. Buccal tissue to be stuck at a point where we have pooled snap fit. If this does not solve the problem toothache. How not to cause injury to the cheek. Is tightly compresses Blower to inflate the cheeks on both sides. Grate jaw slowly toward each other back and forth like he was chewing the air in the mouth. When practiced regularly, We will know the position of the cheek and jaw. Prevents seizure has been shut out.

However, if the behavior is habitual Not from a toothache. It was a fun time at the movies with my teeth clenched to be Puug the cheek like chewing gristle. Edited by turns chewing gum instead of sugar. Will help solve old habits used to be. It also helps relieve stress and pain to a minimum. Loosening up Then to resolve the cause is. Treatment of dental decay as soon as possible.

In a condition that can happen to anyone. Although it is a healthy way. These symptoms may appear inside the mouth. Cause pain Small and large vary. Some may be in a variety of positions. Despite the symptoms, not causes fatal. And can disappear spontaneously.


26 แหล่งข้อมูล
กองบรรณาธิการ HD มุ่งมั่นตั้งใจให้ผู้อ่านได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง โดยทำงานร่วมกับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงเลือกใช้ข้อมูลอ้างอิงที่น่าเชื่อถือจากสถาบันต่างๆ คุณสามารถอ่านหลักการทำงานของกองบรรณาธิการ HD ได้ที่นี่
Mouth sores: Causes, treatment, and pictures. Medical News Today. (https://www.medicalnewstoday.com/articles/324680)
Mouth Pain: Causes, Symptoms, Treatment, and When to Get Care. Healthline. (https://www.healthline.com/health/mouth-pain)
17 Mouth & Tongue Problems: Pictures of Sores, Blisters, Bumps, and More. WebMD. (https://www.webmd.com/oral-health/ss/slideshow-mouth-problems)

บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้อ่าน และไม่สามารถแทนการแนะนำของแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาได้ ผู้อ่านควรพบแพทย์เพื่อให้แพทย์ตรวจที่สถานพยาบาลทุกครั้ง และไม่ควรตีความเองหรือวางแผนการรักษาด้วยตัวเองจากการอ่านบทความนี้ ทาง HD พยายามอัปเดตข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องอยู่เสมอ คุณสามารถส่งคำแนะนำได้ที่ https://honestdocs.typeform.com/to/kkohc7

ผู้เขียนและผู้รีวิวบทความไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่นำเสนอแต่อย่างใด เว้นแต่จะระบุในเนื้อหา การแนะนำสินค้าและบริการแสดงขึ้นอัตโนมัติจากระบบของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์มากแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

บทความต่อไป
วิธีหาอุปกรณ์คลุมศีรษะโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายระหว่างการทำเคมีบำบัด
วิธีหาอุปกรณ์คลุมศีรษะโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายระหว่างการทำเคมีบำบัด

วิกผม หมวกมีปีก หมวกไหมพรม และผ้าพันคอที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง

อ่านเพิ่ม