พญ. วรรณวนัช เสถียนธรรมมณี

ผู้รีวิว

จบการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต จากคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ปัจจุบันเป็นแพทย์ตรวจรักษาทั่วไป และรีวิวบทความสุขภาพให้กับเว็บไซต์ HD

แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทย์ทั่วไป