ภกญ. สุภาดา ฟองอาภา

ผู้รีวิว

จบการศึกษาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม จากมหาวิทยาลับเชียงใหม่ และปริญญาโทบริหารธุรกิจการจัดการทั่วไป จาก University of East Anglia ประเทศอังกฤษ
ปัจจุบันทำงานในตำแหน่งเภสัชกร ที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กฟผ. แม่เมาะลำปาง เวลาเข้าเวร 08.00-16.00 น. วันจันทร์-ศุกร์ และกำลังศึกษาปริญญาโท คณะจิตวิทยาการปรึกษา คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  • วิทยาศาสตร์เภสัชกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (Business management) University of East Anglia, UK
เภสัชกรได้รับรางวัลการวิจัย IRPUS หัวข้อ "การทำชาสมุนไพรจากสูตรตำรับล้านนา"