นพ. พิสุทธิ์ พงษ์ชัยกุล

ผู้รีวิว

จบการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิตจากคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และปริญญาเอกสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพจากมหาวิทยาลัยลิเวอร์พูล
ปัจจุบันเป็นอาจารย์พรีคลินิกที่สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (รามาธิบดี บางพลี) และเป็นนักวิจัยที่สถาบันโรคติดเชื้อ มหาวิทยาลัยลิเวอร์พูล ศึกษากลไกการดื้อยาต้านจุลชีพในเชื้อแบคทีเรียกลุ่มแกรมลบ
ด้านงานวิชาการ มีความสนใจศึกษากลไกการดื้อยาและการถ่ายทอดการดื้อยาในเชื้อแบคทีเรียเพื่อนำไปสู่การป้องกันการดื้อยาต้านจุลชีพ
ด้านเวชปฏิบัติ สนใจหลักการดูแลและป้องกันการเกิดโรค (Primary prevention) โดยเน้นการให้คำแนะนำในการป้องกันโรค โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคกลุ่มอาการเมตาบอลิก

  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
  • Doctor of Philosophy (Biological Science, University of Liverpool)
แพทย์ทั่วไป