นพ. ธนู โกมลไสย

ผู้รีวิว - ตอบคำถาม Q&A

จบการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีประสบการณ์ทำงานทางด้านการแพทย์ และเป็นที่ปรึกษาทางการแพทย์ให้กับหลายองค์กรทั้งเชิงรุกและเชิงรับ
นอกจากนี้ยังมีความสนใจและศึกษาเพิ่มเติมด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ

  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
  • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  • Master of Law (LLM) International Trade Law, Queensland University, Australia
อายุรแพทย์