พญ. รุจิรา เทียบเทียม

ผู้รีวิว

แพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน มีความรู้ความชำนาญทางการแพทย์ และงานสถิติสุขภาพ แต่ในการทำงานหลักจะเชี่ยวชาญในเรื่องการส่งเสริมสุขภาพ โรคจากการทำงาน ความเสี่ยงทางสุขภาพในสถานประกอบการ และงานในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับรังสี
เคยเป็นแพทย์ฝึกหัดดีเด่นประจำปี จากโรงพยาบาลระยอง ผ่านการอบรมด้านการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ การอบรมอาชีวเวชศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยบูรพา และผ่านการอบรมการอ่านฟิล์มเพื่องานที่เกี่ยวข้องกับรังสี

  • แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  • อนุมัติบัตรสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์
แพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์