นพ. ชาญสิริ เสกสรรค์วิริยะ

ผู้รีวิว

จบการศึกษาจากแพทยศาสตรบัณฑิต จากวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า และได้รับประกาศนียบัติชั้นสูง วิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก จากมหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้รับวุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา จากโรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
ปัจจุบันเป็นแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยาการนอนหลับ ที่คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • แพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า
  • ประกาศนียบัติชั้นสูง วิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตร เพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
  • แพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยาการนอนหลับ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แพทย์เฉพาะทางสาขา โสต ศอ นาสิกวิทยา
  • บทความทางวิชาการเรื่อง ตรวจสุขภาพผู้สูงวัย...แค่ไหนที่จำเป็น, สารกรมการแพทย์ 21(9):6
  • บทความทางวิชาการเรื่อง ผลของการรักษาด้วยยาพ่นจมูกสเตียรอยด์ต่อความต่อเนื่องในการใช้เครื่องอัดอากาศแรงดันบวก ในผู้ป่วยที่มีภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น. เวชสารแพทย์ทหารบก, 71(1), หน้า 69