พญ. ธวัลรัตน์ ปานแดง

ผู้รีวิว

จบการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต รามาธิบดี ปัจจุบันเป็นแพทย์ทั่วไป โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดระยอง

แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดีแพทย์ทั่วไป