ดร. นพ. ศักดิ์สิทธิ์ พรรัตนศรีกุล

ผู้รีวิว

จบการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิตจากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบริหารมหาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยบูรพา
นอกจากนี้ยังมีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับเวชศาสตร์ชะลอวัย และนวัตกรรมระบบสังคมผู้สูงอายุ โดยจบการศึกษาในสายเวชศาสตร์ชะลอวัยจาก The American Acadey of Anti-Aging Medicine (A4M) ประเทศสหรัฐอเมริกา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • บริหารมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา
  • Anti-Aging Medicine จาก The American Academy of Anti-Aging Medicine (A4M), USA
แพทย์ทั่วไป