กภ. สมิตา ชีพสุวรรณ

ผู้รีวิว

  • จบปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต กายภาพบำบัด จากมหาวิทยาลัยรังสิต ปัจจุบันเป็นนักกายภาพบำบัดประจำดวงกมลสหคลินิกกายภาพบำบัดและการแพทย์แผนจีน

  • ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต กายภาพบำบัด จากมหาวิทยาลัยรังสิต
นักกายภาพบำบัดระบบกล้ามเนื้อกระดูก หรือออร์โธปิดิกส์
  • A survey of health perception and self-caring behaviors in pre-aging populations with metabolic syndrome In Lak Hok communities, Pathum thani since 2019