โรคกรดไหลย้อน อาการร้อนที่ลำคอหลังทานอาหาร

เผยแพร่ครั้งแรก 29 มี.ค. 2017 อัปเดตล่าสุด 17 พ.ย. 2020 เวลาอ่านประมาณ 11 นาที
โรคกรดไหลย้อน อาการร้อนที่ลำคอหลังทานอาหาร

Acid reflux disease (GERD) is a burning pain in the upper abdomen. A bitter taste in the mouth Or symptoms belching Abdominal pain, heavy, many people may think himself to be a disease because food.

Have a hot throat here? Many times after meals You will often lie down to wait for the food to digest. A blank of activities. On a regular basis? But! Do not just think that it's normal that happens to everyone. It may be a cause of disease. Acid reflux is not These diseases, which cause damage to organs related to the digestive system. Treatment is difficult

At present, the department of internal medicine, according to various hospitals. Patients who suffer from acid reflux. (Gastroesophageal Reflux Disease) or a girl (GERD) is considerable. The patient or the general public does not understand that, and the suspect GERD it happen. Are harmful to the body much care to their practice should do. Now we will come to know each other better than the original disease. Prepared to prevent this terrible disease kills joy from you.

 GerdGERD.

Understanding GERD

Gerd (Gastroesophageal Reflux Disease) or a girl (GERD) is a condition where gastric juices in the stomach acidic. Reflux up into the esophagus The irritation in the throat area , where many people are busy busy with work. Or strive to learn more and do not have time to care about food as well as they should. Make eating on time. Symptoms usually include a burning sensation in the chest. Or heartburn, epigastric area There is a feeling sour, bitter taste in the mouth. Including indigestion with. That agreement shows that you are. "GERD" The symptoms are similar to symptoms of gastrointestinal disease. Most people misunderstand and to buy antacids (Antacids) Available commercially available orally to relieve symptoms. In doing so, it is a treatment that is not the point. In the latter found that patients come to the doctor with symptoms of GERD increased.

In normal conditions, the body has a mechanism to prevent reflux of gastric juice. From the stomach up into the esophagus. It is the function of the lower esophageal sphincter (Lower esophageal sphincter, LES) relaxes the sphincter that is released when swallowing food. In order to feed through into the stomach.

Then esophageal sphincter to contract closed immediately. To prevent food and acid from the stomach flows back up to it. When the performance of the control mechanism of this defect or deterioration may cause acid reflux.

This symptom can occur occasionally. Or in some cases can occur at any time. The symptoms of acid reflux disease occurs as well. Can cause pathological changes in the esophagus. Esophagus, causing inflammation, bleeding and may cause the esophageal stenosis. It also causes changes in the cells lining the esophagus. To change bad into esophageal cancer in the end.

Sleep prevent acid reflux

The cause of GERD

The cause of GERD is the possibility of several factors. One of the anomalies in the functioning of the lower esophageal sphincter like.

 1. A relaxation of the lower esophageal sphincter without swallowing. Or the pressure of the lower esophageal sphincter down and unable to withstand the pressure in the abdomen and squeezing of the stomach. This causes the sphincter malfunction is unknown. Can be found in people of all ages. The sphincter can not deteriorate with age. Or may have a disorder that causes congenital.
 2. May experience acid reflux in pregnant women as well. Due to changes in hormone levels in the body, affecting the function of the esophageal sphincter.

GERD is caused by acidic conditions in the esophagus. The esophagus is the organ tissue is relatively weak. Compared to other organs By acid reflux from it because food. As usual acids in your diet because the sphincter to prevent reflux back. But during swallowing. Or the sphincter malfunctions. That is the direct cause of the symptoms described by the body usually occurs after eating.

 10 simple remote reflux. (R. May. Paul).

It has been found that GERD is associated with obesity, diabetes and hernia occurs in the diaphragm (Hiatal Hernia) because food is some flow into the chest cavity. The chance of reflux of acid from the stomach up. Other factors That encourage GERD may include dietary habits. To conduct such

Indirect causes of acid reflux disease.

 1. Because food moves into the midriff.
 2. Eating spicy foods or foods it difficult to digest.
 3. Drinking tea, coffee, soft drinks
 4. Eating spices Such as onion, garlic,
 5. Pregnancy
 6. Drinking and Smoking
 7. strain
 8. Sit or lie outright After eating
 9. Wearing tight clothes and tight belts.
 10. Use of certain medications such as bronchodilators, drugs, pressure groups and anti-calcium blocking light eyes. Drug Colin Weiner Logic.
 11. The amount of hormones in the State Road. It has to stimulate the relaxation of the sphincter. Or stimulate the secretion of stomach acid even more.

Symptoms of GERD

Common symptoms of this disease is a burning pain in the chest or throat, which may sometimes have epigastric. Colic symptoms similar to indigestion. A sour or bitter taste in the mouth, frequent burping or nausea all the time.

In some cases, symptoms of the disease such as chronic cough, hoarseness ENT disease. Or more asthma exacerbations Due to reflux of gastric irritation to the throat. Larynx and trachea

แสบที่ลิ้นปี่

Other symptoms of GERD

 1. Chest pain that is not caused by heart disease.
 2. Chronic cough without an obvious reason.
 3. Swallow food or saliva jammed pack with a pacifier in his throat.
 4. In some cases, GERD can cause esophageal inflammation is severe coronary lesions. Or may have esophageal cancer.

Treatment of GERD

Although acid reflux disease, though not a violent death. It is a disease that reduces the quality of life is significantly. So those are the symptoms of acid reflux, these should be the best cure.

Behavior therapy

First is the matter of eating. Should avoid food that causes mentioned above. Should eat a If I diet for acid reflux symptoms do not go away. Share recommends eating five meals a subsidiary. Because of another reason that can cause acid reflux disease is. Eating too much You Slipknot's because food can not close tightly enough.

 treat GERD.

Do not go to sleep, relax or heavy exercise immediately after eating. Feeding should be moved away from the food first. This will take about 2-3 hours, wear loose clothing. It reduces the risk of stroke.

Changing consumer behavior

 • Do not eat too much volume in each hand. Eat frequent small amounts.
 • Avoid fried foods Foods that are high in fat Foods that taste sour / spicy touch.
 • Avoid drinking coffee, tea, soft drinks.
 • Avoid drinking alcohol And smoking

Lifestyle habits

 • Do not sleep or lie down immediately after eating. Allow at least 3 hours
 • Maintain adequate body weight to prevent obesity too.
 • Exercise regularly
 • Enough rest and try not to care about emotional stress.
 • Wear comfortable clothing The belt is too tight.

People who are obese than normal. Weight loss can cause acid reflux symptoms decrease. Or go away as well, And most importantly, you should avoid drinking alcohol. Smoking

Treatment with acid reflux medication.

Drugs used to treat many types, such as antacids. Drugs inhibit the secretion of acid in your food. Or even reduce the compression of rabbit food.

In the case of behavioral symptoms have not improved. It is necessary to use drugs in combination therapy. The patient should be taken when prescribed by a physician strictly. And if in doubt, consult your doctor or pharmacist.

 • Current drugs work best antacids among proton pump inhibitors (Proton Pump Inhibitors) such as Omega omeprazole (Omeprazole) 20 mg per day, 1-2 times very effective in preventing symptoms. Gerd By taking consecutive 6-8 week or may have to take medication for a long period of several months, depending on each patient's symptoms. In the case of a very Or have a May have to adjust your medication at regular intervals. According symptoms
 • In some cases, medication may increase the movement of the digestive tract, such as Methodists, along with Cole's Visible. (Metoclo-Pramide) 10 mg 1 tablet per day, 3-4 times, this drug should be taken 30 minutes before meals.

Treatment with acid-reflux surgery.

Surgery is used only when the first two methods can not keep up with it. In some cases, the drugs ineffective. Or complications arise May require surgery to repair the sphincter clan. To remedy The surgery will be done by the advice of a physician only. 

Complications of acid reflux

Although GERD will not create a hazard to life. It is a disease that causes the patient distress. The impact on quality of life and performance at work, so if the patient has symptoms of the disease should immediately consult a doctor to get a diagnosis and therapeutic follow. If the symptoms are similar to those already mentioned as a self-conscious. If you do not neglect treatment until symptoms become chronic. May cause complications as follows.

 • esophageal inflammation The chest pain while swallowing.
 • Ulcers in the esophagus There may be bleeding in the upper digestive tract such as vomiting blood. Or excretion into the black
 • Esophageal atresia Symptoms are vomiting, difficulty swallowing frequently.
 • Changes in the cells lining the esophagus. If it is severe, can cause esophageal cancer. Often pain while swallowing, difficulty swallowing, frequent vomiting and weight loss.

หลอดอาหารอักเสบ

See this and it should turn to their own observations. And to focus on the issue of living for the better. Healthier, more disease will not have as much heart. Of course, no one wants to walk into the hospital all the time real.

Then we go to the doctor when?

The answer is when the symptoms below. Feces or vomit with blood. Fatigue is not weighed down by continuing to unknown causes. Medication until symptoms have not improved.

Once we know the cause Prevention and treatment of GERD already. Remember to take care of ourselves so that we are far from this disease on their own. Including the introduction of the patients with this disease. Before he went to the doctor. Or treatment of abuse The fact that the majority of GERD. Treated with behavior change

For those who suffer from acid reflux.

The medication prescribed by the doctor ordered. Some of the food was absolutely necessary for patients with GERD. The diet is to avoid foods that cause the muscles of the sphincter to tighten the stomach, including chocolate drinks with alcohol. Beverages containing caffeine. Leaf peppermint. All kinds of chips Including foods that are high in fat.

Avoid foods that increase stomach acid. To prevent the severity of symptoms And reduce the pain of acid The diet should include reducing All food spicy peppers, garlic, onions, asparagus, coffee, tea, may include corn starch, egg noodles, pasta, tomatoes, prunes, orange juice and more importantly, avoid soft drinks.

ผักต้ม

Foods to eat

The food is acid reflux should eat the most is the "vegetable soup" , especially green vegetables. The fibrous vegetables such as kale, lettuce, gourd, morning glory, vegetables as well as vegetables are easy to digest. It does not cause acid deposition, such as cabbage, cauliflower, Brussels sprouts, grows the Miaoli Besides sweet basil seed. With Banana You should be eaten as a snack The fibrous And the effect of cooling 

After eating behavior

 1. Should not exceed meal But if you want to eat more Giving them little by little
 2. Should wait for 2-3 hours after a meal. Before doing other activities
 3. After a meal Do not lie or bend immediately. Can cause acid reflux.
 4. Reduce speed to dine. Do not rush to eat To chew over
 5. Do not wear tight clothes, too much belly.
 6. If it is necessary to sleep after eating. Should make the bed above the trunk.
 7. Time to eat, do not drink too much water with meals.
 8. Stress affects the amount of acid in the body. So relax, reduce stress

Regulations prevent disease

 1. Lose weight, reduce fat foods. If you exercise to lose belly lower abdomen was very good. Because belly fat will cause the pressure in the abdomen than normal.
 2. Acidic foods quit smoking permanently abstain from alcohol, including alcohol.
 3. Cautious behavior of various diseases The pressure in the abdomen, such as coughing and constipation.
 4. Do not eat too full, Do not eat rice and drink too much water.
 5. Time to eat For those who suffer from acid reflux should not eat before going to bed. Because the esophagus to replace the mattress.
 6. I always head Do not use a pillow slip. But to adjust the bed tilted up. Or find something to pin deputy head of the bed to wash up to 6 inches.

GERD fruit edible and inedible.

Choosing to eat fruit for people with acid reflux. But health care needs Yes, because the fruits are beneficial to all can eat. For those who suffer from acid reflux. It was not the fruit that is highly acidic. So let's take a look at best practices. Choose fruit that is being kind. Will not reduce exacerbations more frequently.

Fruits should be eaten - the forbidden fruit.

Patients selected for the fruit to eat. It is a fruit that makes the stomach feel comfortable. Impregnation cold Helps relieve acid reflux as well. Most of the fruit cool effects such as melon, apple, cantaloupe, bananas and so on.

The fruit should be avoided. It will stimulate a symptom. The fruit is sweet or sour, then eat indigestion, such as longan, rambutan, dragon fruit, melon, passion fruit and mango, tomato, sour and so on.

Why then risk pregnancy acid reflux.

Pregnancy with gastric reflux is usually something always came together. Acid reflux during pregnancy is very common around 30-50 percent of pregnant women suffer from acid reflux disease. Despite having no history before.

Causes that make women more vulnerable to acid reflux disease has advanced. That is because of changes in hormone levels and the function of the body. This includes a body As a result of the lower esophageal sphincter. The connection with the early part of the stomach. The reduction was run down The opening of the sphincter. Can not work effectively What followed was a problem with acid reflux up the esophagus. Cause Burns

With GERD "Esophageal cancer"

Gastric reflux is very common nowadays. When this happens, it will affect your health. Cause suffering when symptoms recur. Also called gastritis, then this is a disease that is more common among men who live together in a hurry.

The horror of this disease Not just a burning sensation in the esophagus caused by stomach acid flowing back up only. But also to the risk of esophageal cancer types installment. If that does not change the eating habits of their own. Or overlooked treatment Leave it in the long run Make changes to the esophageal cells becoming infected with cancer.

The risk of esophageal cancer

The main symptom of acid reflux often feel bitter in the mouth, heartburn, stomach distension, pain and burning sensation to the breast. This is an area of ​​the stomach If you leave it without treatment. Or treated incorrectly. Will adversely affect GERD is not completely healed. Become a chronic condition up immediately.

Impact is an ongoing inflammation in the long run. Even esophagus, a condition caused severe inflammation. Lining the esophagus change will occur. In the period of 7-10 years or sooner. There is a very high risk of oesophageal cancer is becoming a frightening them.

Patients who have problems with. Gerd Should behavioral change urgently. Whether it's stress And the habit of eating In order to prevent progression to overt disease. A suffering that affects the lifestyle of the situation.


23 แหล่งข้อมูล
กองบรรณาธิการ HD มุ่งมั่นตั้งใจให้ผู้อ่านได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง โดยทำงานร่วมกับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงเลือกใช้ข้อมูลอ้างอิงที่น่าเชื่อถือจากสถาบันต่างๆ คุณสามารถอ่านหลักการทำงานของกองบรรณาธิการ HD ได้ที่นี่
GERD | Gastroesophageal Reflux Disease. MedlinePlus. (https://medlineplus.gov/gerd.html)
GERD: Symptoms, causes, and treatment. Medical News Today. (https://www.medicalnewstoday.com/articles/14085)
GERD: Symptoms, Causes, Treatments, Remedies for Relief. WebMD. (https://www.webmd.com/heartburn-gerd/guide/reflux-disease-gerd-1#1)

บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้อ่าน และไม่สามารถแทนการแนะนำของแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาได้ ผู้อ่านควรพบแพทย์เพื่อให้แพทย์ตรวจที่สถานพยาบาลทุกครั้ง และไม่ควรตีความเองหรือวางแผนการรักษาด้วยตัวเองจากการอ่านบทความนี้ ทาง HD พยายามอัปเดตข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องอยู่เสมอ คุณสามารถส่งคำแนะนำได้ที่ https://honestdocs.typeform.com/to/kkohc7

ผู้เขียนและผู้รีวิวบทความไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่นำเสนอแต่อย่างใด เว้นแต่จะระบุในเนื้อหา การแนะนำสินค้าและบริการแสดงขึ้นอัตโนมัติจากระบบของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์มากแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)

บทความต่อไป
วิธีหาอุปกรณ์คลุมศีรษะโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายระหว่างการทำเคมีบำบัด
วิธีหาอุปกรณ์คลุมศีรษะโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายระหว่างการทำเคมีบำบัด

วิกผม หมวกมีปีก หมวกไหมพรม และผ้าพันคอที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง

อ่านเพิ่ม
ของขวัญที่สมบูรณ์แบบสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง
ของขวัญที่สมบูรณ์แบบสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง

เมื่อเสื้อสเวตเตอร์สำหรับช่วงวันหยุดแค่นั้นไม่เพียงพอ

อ่านเพิ่ม