พญ. ณิชกุล ฉง

ตอบคำถาม Q&A

จบการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยมหิดล ปัจจุบันเป็นแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป และตอบคำถามสุขภาพให้กับเว็บไซต์ HD

แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดลแพทย์ทั่วไป