นพ. กันตณัฏฐ์ อยู่ตรีรักษ์

ตอบคำถาม Q&A

จบการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิตจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (เกียรตินิยมอันดับ 1) เคยปฏิบัติงานใช้ทุนที่โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า มีความสนใจด้านจิตเวชศาสตร์และกำลังศึกษาต่ออยู่ในปัจจุบัน มีประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาด้านโรคทั่วไปและการคุมกำเนิด

  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
  • ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง (วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก) วิชาเอกจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
แพทย์ทั่วไปเกียรตินิยมอันดับ 1 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล