มหาวิทยาลัยมหิดล

เผยแพร่ครั้งแรก 24 ก.พ. 2018 อัปเดตล่าสุด 17 พ.ย. 2020 เวลาอ่านประมาณ 4 นาที
มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยมหิดล

ประเภทระบบการรับกิจกรรม: คุณสมบัติทั่วไป

1.ระบบมหิดลรับตรง: เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ในปีการศึกษา 2558 โควตาวิทยาเขต, พื้นที่และโครงการพิเศษ ตามที่คณะแพทยศาสตร์โรงบาล รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด มีผลการเรียนสะสมตลอดหลักสูตร ชั้นม.ปลายมากกว่า 3.00

ประเภทระบบการรับกิจกรรม

คุณสมบัติเฉพาะ

ระบบมหิดลรับตรง: ตามระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดลระบบมหิดลรับตรง(ฃมหิดลเพื่อชาวชนบทโควตาวิทยาเขต พื้นที่และโครงการพิเศษ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีปีการศึกษา 2559

จำนวนรับ 12 คน

การสมัครสอบระบบมหิดลรับตรงWebsite มหาวิทยาลัยมหิดล www.mahidol.ac.th/directadmiss... ถึง 30 กันยายน 2558

  • ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ

ระบบมหิดลรับตรง700.00 บาท

วันที่สอบ วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2558

วิชาที่สอบ คะแนนสอบวิชาสามัญ 7 วิชา (เคมี ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ ชีววิทยาภาษาอังกฤษภาษาไทย และสังคมศึกษา /เป็นข้อสอบของมหาวิทยาลัยมหิดล) แต่ละวิชาต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ยกเว้นวิชาภาษาอังกฤษ ต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 และคะแนนรวมทุกวิชาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ตามลำดับคะแนนรวม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตรวจร่างกาย8 ธันวาคม 2558

ส่งแบบตอบรับการสอบสัมภาษณ์และหลักฐานการสมัครสอบแต่ถึง 11 ธันวาคม 2558

ทำแบบทดสอบประกอบการสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย สอบสัมภาษณ์14-24 ธันวาคม 2558

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา30 ธันวาคม 2558

ส่งผลการศึกษาตามเกณฑ์ที่กำหนดภายในเดือนมิถุนายน 2559

ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่4-9 มกราคม 2559

กระบวนการClearing house ของ สอท.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษารวมทุกระบบ9 พฤษภาคม 2559

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่แจ้งอีกครั้ง

เปิดภาคการศึกษาที่ 1/2559 มหาวิทยาลัยมหิดล15 สิงหาคม 2559

หมายเหตุ: กำหนดการดำเนินงานต่างๆ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมกรุณาติดตามการเปลี่ยนแปลงอย่างเคร่งครัดด้วย

  1. ระบบมหิดลรับตรงพิเศษวงเล็บวิธีพิเศษโดยคณะ

คุณสมบัติทั่วไป:

  •  เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในปีการศึกษา 2558 จากทั่วประเทศหรือหลักสูตรอื่นที่เทียบเท่า ซึ่งรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งคาดว่าจะจบการศึกษาก่อนเดือนกรกฎาคมพ. ศ. 2559
  • มีผลการเรียนตลอดหลักสูตร
  • ชั้นม.ปลายมากกว่า 3.5

คุณสมบัติเฉพาะ : จะต้องมีผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษ TOEFL การสอบแบบ IBT (Internet based Test)≥80 คะแนน หรือ PBT(Paper based test )≥550 หรือ ผลสอบภาษาอังกฤษ IELTS (Academic modules) ≥ 6.5 ซึ่งสอบมาแล้วไม่เกิน 1 ปีหรือเป็นผลการสอบภายในเดือนธันวาคม 2558 เป็นส่วนประกอบการพิจารณาด้วย

จำนวนรับ 20 คน

การสมัครสอบ

ระบบมหิดลรับตรงพิเศษ (วิธีพิเศษ โดยคณะฯ) สมัคร Online

Website คณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลรามาธิบดี www2.ra.mahidol.ac.th/education/

1-30 กันยายน 2558

ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ระบบมหิดลรับตรงพิเศษ (วิธีพิเศษ โดยคณะฯ) 2000.00 บาท

วันที่สอบ วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2558

วิชาที่สอบ สอบ 4 วิชา ข้อสอบทุกวิชา เป็นภาษาอังกฤษได้แก่ คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ แต่ละวิชาต้องได้คะแนนไม่ต่ำกาว่า

ร้อยละ 30 และคะแนนรวมทุกวิชา ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

ประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย

8 ธันวาคม 2558

ส่งแบบตอบรับการสอบสัมภาษณ์ และหลักฐานการสมัคร

สอบ 8-11 ธันวาคม 2558

ทำแบบทดสอบประกอบการสัมภาษณ์ ตรวจร่างกายสอบ

สัมภาษณ์ 14-24 ธันวาคม 2558

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา 30 ธันวาคม 2558

ส่งผลการศึกษาตามเกณฑ์ที่กำหนด ภายในเดือนกรกฎาคม 2559

ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 4-9 มกราคม 2559

กระบวนการ Clearing house ของ สอท.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษารวมทุกระบบ 9 พฤษภาคม 2559

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แจ้งอีกครั้ง

เปิดภาคการศึกษาที่ 1/2559 มหาวิทยาลัยมหิดล 15 สิงหาคม 2559

หมายเหตุ : กำหนดการดำเนินงานต่าง, อาจเปลี่ยนแปลงได้ตาม เหมาะสม กรุณาติดตามการเปลี่ยนแปลงอย่างเคร่งครัดด้วย

3.ระบบรับตรง กสพท :

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขนมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ หลักสูตร อื่นเทียบเท่าซึ่งรับรองโดยาระทรวงศึกษาธิการ หรือ กำลังศึกษาในชั้น มัธยมศึกษาตอนปลายในปีการศึกษา 2558 และคาดว่าจะจบการศึกษา ก่อนเดือนมิถุนายน พ.ศ.2559 และทีกำหนดตามประกาศ กสพท.ฉบับที่ 1 ลว. 6 กรกฎาคม2558 เรื่อง หลักเกณฑ์การสมัครสอบคัดเลือก บุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตและ สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต 

ปีการศึกษา 2559

จำนวนรับ 148 คน

การสมัครสอบ

ระบบรับตรง กสพท. Website กสพท.www9.si.mahidol.ac.th

1-31 สิงหาคม 2558

ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ

ระบบรับตรง กสพท. 750.00 บาท

วันที่สอบ วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2558 (วิชาเฉพาะ) และสอบ

7 วิชาสามัญ ของ สทศ. ตามเวลาที่ สทศ. กำหนด

วิชาที่สอบ สอบวิชาเฉพาะกสพท. ทดสอบศักยภาพการเรียนรู้

ความสามารถในการจับใจความ คิด วิเคราะห์ ลังเคราะห์ เชื่อมโยง ความเป็นเหตุเป็นผล การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการประเมิน แนวคิดทางจริยธรรม และ สอบวิชาสามัญ 7 วิชาของ สทศ. ตามวันที่

สทศ. กำหนด (วิชาสอบตามที่ กสพท. ประกาศ) สัดส่วน น้ำหนักคะแนน

ตามที่ กสพท. ประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย

ชื่อผู้มีสิทธิ์ศัภาษณ์ ตรวจร่างกาย

รอบที่ 1 : 11 มีนาคม 2559

รอบที่ 2 : 24 มีนาคม 2559 (ถ้ามี)

ส่งแบบตอบรับการสอบสัมภาษณ์ และหลักฐานการสมัครสอบ

ทำแบบทดสอบประกอบการสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย สอบสัมภาษณ์

รอบที่ 1 : 12-18 มีนาคม 2559

รอบที่ 2 : 25-31 มีนาคม 2559

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา

รอบที 1 : 24 มีนาคม 2559

รอบที่ 2 : 4 เมษายน 2569 (ถ้ามี)

ส่งผลการศึกษาตามเกณฑ์ที่กำหนด ภายในเดือนมิถุนายน 2559

ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ แจ้งอีกครั้ง

กระบวนการ Clearing house ของ สอท. 26-29 เมษายน 2559

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษารวมทุกระบบ 9 พฤษภาคม 2559

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แจ้งอีกครั้ง

เปิดภาคการศึกษาที่ 1/2559 มหาวิทยาลัยมหิดล 15 สิงหาคม 2559

หมายเหตุ : กำหนดการดำเนินงานต่าง ๆ อาจเปลี่ยนแปลงได้

ตามความเหมาะสมกรุณาติดตามการเปลี่ยนแปลงอย่างเคร่งครัดด้วย ข้อความเหล่านี้ข้างต้นคือการรับนักศึกษาแพทย์ หลักสูตร แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2559 ที่ผู้เขียนได้นำมาเป็นแนวทาง ในการศึกษาหาข้อมูลและเป็นตัวเลือกในการตัดสินใจในอนาคตว่าจะ เลือกเข้าสถาบันใดและเพื่อการเตรียมพร้อมเรื่องวันเวลา ให้กับน้อง ๆ ได้ปรับตัวและเตรียมความพร้อมในการสมัครเข้ารับการเป็นนักศึกษา และเป็นตัว แพทย์ ทั้งนี้น้อง ๆ ท่านใดอยากได้ข้อมูลเพี่มเเติมสามารถเข้าไปชมได้ที่

http://med.mahidol.ac.th/th/education/admissionth จะมีรายละเอียด

เพิ่มเติมอีกหลายอย่าง เช่นหลักเกณฑ์การรับบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตร แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ระบบรับตรงโดยคณะฯ ปีการศึกษา 2559 เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติน้อง ๆ ก็ลองเข้าไปศึกษาหาข้อมูลปฏิบัติได้ที่เวีบไซต์ที่กล่าวข้างต้น


บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้อ่าน และไม่สามารถแทนการแนะนำของแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาได้ ผู้อ่านควรพบแพทย์เพื่อให้แพทย์ตรวจที่สถานพยาบาลทุกครั้ง และไม่ควรตีความเองหรือวางแผนการรักษาด้วยตัวเองจากการอ่านบทความนี้ ทาง HD พยายามอัปเดตข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องอยู่เสมอ คุณสามารถส่งคำแนะนำได้ที่ https://honestdocs.typeform.com/to/kkohc7

ผู้เขียนและผู้รีวิวบทความไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่นำเสนอแต่อย่างใด เว้นแต่จะระบุในเนื้อหา การแนะนำสินค้าและบริการแสดงขึ้นอัตโนมัติจากระบบของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน

ขอบคุณที่อ่านค่ะ คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์มากแค่ไหนคะ
(1 ดาว - น้อย / 5 ดาว - มาก)