โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ข้อมูลโรงพยาบาล

ในสมัย พล.ต.ถนอม อุปถัมภานนท์ เป็นนายแพทย์ใหญ่ทหารบก กองทัพบก พิจารณาเห็นว่าสถานที่ตั้งโรงพยาบาลทหารบกในขณะนั้น เดิมเป็นพระราชวังพญาไท และเป็นพระราชฐานที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ได้ทรงสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประทับในรัชสมัยของพระองค์ สมควรจะได้รับการขนานชื่อ โดยเชิญพระปรมาภิไธยในพระองค์ท่านมาเป็นชื่อโรงพยาบาล เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและเป็นอนุสรณ์แด่พระองค์ผู้ทรงริเริ่มสถาปนา พระบรมราชานุสรณ์รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน จึงได้รายงานกระทรวงกลาโหมเพื่อพิจารณาดำเนินการขอพระราชทานชื่อ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม ตามหนังสือแจ้งความกองทัพบก ที่ 16/13208 ซึ่งลงนาม ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2495 โดย พล.อ.ผิน ชุนหะวัน ผบ.ทบ.

วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2495 จอมพลผิน ชุนหะวัน ผบ.ทบ. เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายนามหน่วย “โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า”

 • จิตเวชและประสาทวิทยา
 • ศูนย์โรคหัวใจ
 • อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา
 • อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
 • อายุรศาสตร์โรคระบบหายใจและภาวะวิกฤตระบบหายใจ

ข้อมูลติดต่อ

เบอร์โทรศัพท์

023547600

อีเมล

เวลาทำการ

Sat from 8 to 12 hours

Sun from 8 to 12 hours

Mon from 8 to 16 hours

Tue from 8 to 16 hours

Wed from 8 to 16 hours

Thu from 8 to 16 hours

Fri from 8 to 16 hours

วิธีการเดินทาง

สถานีรถไฟฟ้าใกล้สุด อนุเสาวรีย์ รถประจำทาง 8,8ปอ,12,145,18,24ทด,28ร,69ทด,125ร,157ร,166,171ร,522,509,515,536,539ร จุดสังเกต พระที่นั่งเทวราชสภารมย์
315 ถนนราชวิถี
ราชเทวี 10400 กรุงเทพมหานคร

ดูแผนที่ใน Google Maps

แผนที่ในโรงพยาบาล

ขั้นตอนการให้บริการ

แผนก

 • กองตรวจโรคผู้ป่วยนอก
 • กองสูตินรีเวชกรรม
 • กองอุบัติเหตุ
 • กองกุมารเวชกรรม
 • กองอายุรกรรม
 • กองจักษุกรรม
 • กองจิตเวชและประสาทวิทยา
 • กองโสต ศอ นาสิก
 • กองพยาบาล
 • กองเวชศาสตร์ฟื้นฟู
 • กองรังสีกรรม
 • กองทันตกรรม
 • กองวิสัญญีและห้องผ่าตัด
 • กองศัลยกรรม
 • กองออร์โธปิดิกส์
 • กองพยาธิวิทยา
 • กองเภสัชกรรม
 • ศูนย์คอมพิวเตอร์
 • ศูนย์บริหารงานทรัพยากรบุคคล
 • ศูนย์บริหารคุณภาพ
 • ศูนย์บริหารยุทธศาสตร์
 • ศูนย์บริหารการเงิน
 • ศูนย์บริหารงานวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
 • ศูนย์มะเร็ง
 • หน่วระบาดวิทยา
 • หน่วยป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ
 • หน่วยเนื้องอก
 • กองออร์โธปิดิกส์
 • เวชสารแพทย์ทหารบก
 • องค์กรแพทย์
 • กองร้อยพลเสนารักษ์
 • ศูนย์ประสานงานรับและส่งต่อผู้ป่วย

แพทย์เฉพาะทางชื่อดัง

พล.ท.ณรงค์ รอดวรรณะ เชี่ยวชาญ ศัลยศาสตร์ทรวงอกและหลอดเลือด
พล.ต.ปชุม ทาสุคนนธ์ เชี่ยวชาญ อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
พญ.นิษฐา เอื้ออารีมิตร เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์โรคระบบหายใจและภาวะวิกฤตระบบการหายใจ
พญ.สโรบล เจาฑเกาตริน เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
พล.ต.หญิง อัมพา สุทธิจำรูญ เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม

ค่ารักษาพยาบาล

สิทธิประกันสังคมและประกันสุขภาพ

ประกันสังคม: ได้
30 บาทรักษาทุกโรค: ได้

วิดีโอ

แพ็กเกจจากโรงพยาบาลนี้

HD ยังไม่มีแพ็กเกจจากโรงพยาบาลนี้
เปรียบเทียบ ดูรายละเอียด และจองแพ็กเกจสุขภาพ ทำฟัน ความงาม
กดที่นี่