41 รีวิวจากผู้เคยใช้บริการที่นี่
รีวิวที่ได้รับความนิยม
เขียนรีวิว

October 04, 2019 20:09

คุณหมอดูแลดี แต่คนเยอะมากครับ ดกเกด้เด้เด้หกด้ก้ดเ้ดเ้ดเ้ดเหก่ดสาไำ่ะเกด่เาหก่ดาเ้หดกา้เา่ดก้เา่ดก้หเา่้ดกา่หเ้าหฟด้กเา้หาดก้เ่า้ดก่าเ้าห่ดก้เฟีำพรนะีพำนเ่สากด่เากดห้เ่้ดก่าเ้กหดาเ้ากหดเดกเเด้เ่ากดา่ดาก้าดาืกา่ห้ดรีำันไ่ำพนำไ้พร้่ดก้กหด้่้พำไ้พ้ไรำพ้่ไำพ่ไ้ำพ่ไำ้พ่้ไำ่พ้่ไ้พ้พพ้พ้พ้พ้้พ้ไ้ำพีไ้พี...

ต้องการไป รพ. ใช่มั้ย?

จองคิว 24 ชั่วโมงล่วงหน้า ประหยัดเวลาคุณรอคิวไปหลายชั่วโมง จองเลย

ถ้าไม่มีโรงพยาบาลที่คุณต้องการ เพิ่มโรงพยาบาลที่นี่

คำถามล่าสุดสำหรับ โรงพยาบาลนครพิงค์
สวัสดีครับ ผมอายุ34ปี ค่าไตสูง เนื่องจาก การใช้ยาเสพติด วิตกกังกลมากครับ ขอคำปรึกษาครับ
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ที่มีใบอนุญาต (คำตอบนี้เป็นการให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค หรือการรักษา)
มีอะไรกับแฟนเเล้วหลั่งในควรกินยาอะไรให้ประจำเดื่อนมา
คำถามนี้ได้การตอบจากแพทย์ที่มีใบอนุญาต (คำตอบนี้เป็นการให้คำแนะนำเบื้องต้น ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค หรือการรักษา)