February 19, 2017 11:41

อยากถามว่า โรค anorexia nervosa และ Binge eating disorder มีวิธีรักษาด้วยตนเองอย่างไรบ้างคะ

คำตอบที่คุณจะได้เป็นเพียงความเห็นจากแพทย์ ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค โปรดพบแพทย์ที่สถานพยาบาลเพื่อการรักษาที่ถูกต้อง มีเหตุฉุกเฉิน โทร. 1669