โรงพยาบาลรามาธิบดี

ข้อมูลโรงพยาบาล

โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นหน่วยงานหนึ่งในระดับภาควิชาของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และเป็นสถานพยาบาลแห่งหนึ่งของรัฐหน้าที่หลักของโรงพยาบาล คือ การปฏิบัติงานสนับสนุนการรักษาพยาบาล การเรียนการสอน การวิจัย และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีหน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการ มีบุคลากรทั้งสิ้นประมาณ 1,367 คน คณะผู้บริหารประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลและรองผู้อำนวยการ แต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัยมหิดลและคำสั่งมหาวิทยาลัยมหิดล ตามการเสนอแนะของคณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีผู้บังคับบัญชา ซึ่งกำหนดนโนบายและควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายของคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

 • หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดสมองแห่งแรกในเอเชีย
 • รักษาธาลัสเซียเมียทางเลือกใหม่ ไม่ต้องถ่ายเลือดอีกต่อไป
 • ศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก
 • ศูนย์มะเร็ง
 • หน่วยไตเทียม

ข้อมูลติดต่อ

เบอร์โทรศัพท์

022011000

อีเมล

เวลาทำการ

Sat from 9 to 24 hours

Sun from 9 to 24 hours

Mon from 16 to 24 hours

Tue from 16 to 24 hours

Wed from 16 to 24 hours

Thu from 16 to 24 hours

Fri from 16 to 24 hours

วิธีการเดินทาง

สถานีรถไฟฟ้าใกล้สุด
ลงสถานี อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ,ลงสถานี พญาไท

รถประจำทาง
ถประจำทาง ถนนพระราม 6 :8, 44, 67, 92, 97, 157, 171, 509, 538 รถประจำทาง ถนนราชวิถี :12, 28, 108, 542, 539, 515

จุดสังเกต
องค์การเภสัชกรรม

270 ถนนพระราม 6
ราชเทวี 10400 กรุงเทพมหานคร

ดูแผนที่ใน Google Maps

แผนที่ในโรงพยาบาล

ขั้นตอนการให้บริการ

แผนก

 • แผนกผู้ป่วยนอก เวชศาสตร์ครอบครัว
 • แผนกผู้ป่วยนอก ทันตกรรม
 • แผนกผู้ป่วยนอก สูติฯแผนกผู้ป่วยนอก นรีเวชวิทยา
 • แผนกผู้ป่วยนอก เวชศาสตร์ฟื้นฟู
 • แผนกผู้ป่วยนอก เวชศาสตร์นิวเคลียร์
 • ห้องเจาะเลือด
 • แผนกผู้ป่วยนอก กุมารเวชศาสตร์
 • เอ็กซเรย์
 • Premium Clinic
 • ไอแมค (ตรวจ ซีที และ เอ็มอาร์ไอ)
 • ห้องปฏิบัติการหัวใจและหลอดเลือด (CVMC)
 • หน่วยไตเทียม
 • ออร์โธปิดิกส์
 • จักษุ
 • โสต ศอ นาสิกวิทยา
 • ศัลยศาสตร์
 • เด็ก (พิเศษ) Premium
 • ศูนย์รังสีวิทยา
 • ทันตกรรม (พิเศษ) Premium
 • ศูนย์ตรวจสุขภาพ
 • จิตเวช
 • Stroke Unit (หอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง)
 • หน่วยตรวจฉุกเฉิน
แพทย์เฉพาะทางชื่อดัง

ศ.นพ.สุรเดช หงส์อิง เชี่ยวชาญ โรคมะเร็งในเด็ก
รศ.นพ.เอก หังสสูต เชี่ยวชาญสาขาประสาทศัลยศาสตร์
ผศ.นท.นพ.สรยุทธ ชำนาญเวช สาขาประสาทศัลยศาสตร์
ศ.น.พ.สุขา คุระทอง เชี่ยวชาญโรคทางเดินอาหาร
น.พ.สุ ชาติ อินทรประสิทธิ์ เชี่ยวชาญโรคไต

ค่ารักษาพยาบาล

สิทธิประกันสังคมและประกันสุขภาพ

ประกันสังคม: ได้

30 บาทรักษาทุกโรค: ได้

วิดีโอ

แพ็กเกจจากโรงพยาบาลนี้

HD ยังไม่มีแพ็กเกจจากโรงพยาบาลนี้
เปรียบเทียบ ดูรายละเอียด และจองแพ็กเกจสุขภาพ ทำฟัน ความงาม
กดที่นี่