โรงพยาบาลนครธน

ข้อมูลโรงพยาบาล

โรงพยาบาลนครธน เปิดดําเนินการอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2539 โดยสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก เสด็จเป็นองค์ประธานในการเปิดโรงพยาบาล 

โรงพยาบาลนครธน มีจุดกําเนิดจากคณะกลุ่มบุคคลคณะหนึ่งที่มีเจตนารมณ์ตรงกันที่จะสร้างสถานพยาบาลชั้นดี มีมาตรฐานไว้รองรับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข ในพื้นที่กรุงเทพชั้นนอกด้านทิศใต้และปริมณฑล จึงได้ทำการศึกษาการขยายตัวของประชาชนในฝั่งตะวันตกของกรุงเทพมหานคร (ธนบุรีด้านทิศใต้) พบว่าจะต้องมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและเด่นชัด จึงได้ดําเนินการก่อสร้างโรงพยาบาลนครธนขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัวของประชากรดังกล่าว ปัจจุบันโรงพยาบาลนครธนได้ยืนหยัดรับใช้ประชาชนอย่างเข้มแข็ง ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจของคณะผู้ก่อตั้ง ผู้ถือหุ้น แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ทุกแผนก และทุกระดับในความสําเร็จที่เกิดขึ้น 

โรงพยาบาลนครธนเป็นสถานพยาบาลที่มีมาตรฐาน และได้พัฒนาศักยภาพให้รุดหน้าทั้งในเชิงคุณภาพ และปริมาณควบคู่กันไป สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน และสนองนโยบายของภาครัฐบาลได้อย่างลงตัว ที่สําคัญ คือ การธํารงรักษาเจตนารมณ์ที่ตั้งไว้แต่เริ่มแรกได้อย่างมั่นคง สามารถสร้างความพอใจให้กับผู้มาใช้บริการได้ในระดับดี ได้รับการไว้วางใจจากประชาชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนภาครัฐบาลอย่างสมบูรณ์ สมกับวิสัยทัศน์ที่กําหนดไว้ว่า มุ่งมั่นให้การดูแลรักษาตามมาตรฐานสากลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ (Humanized Healthcare)

ปัจจุบันตัวอาคารของโรงพยาบาลมี 12 ชั้น เปิดดำเนินการที่ 150 เตียง ในด้านการออกแบบเน้นการให้ความสําคัญกับผู้มาใช้บริการเป็นอันดับแรก โดยมีหน่วยพิเศษต่างๆ ได้แก่ ห้องผ่าตัด ห้องคลอด ห้อง ICU ห้องไตเทียม ได้จัดพื้นที่ไว้ในชั้นเดียวกันเพื่อให้การดูแลผู้ป่วยเป็นไปอย่างรวดเร็วในกรณีฉุกเฉินต่างๆ การจัดระบบระบายอากาศ และทางหนีไฟที่ได้มาตรฐาน การเชื่อมต่อระหว่างอาคารโรงพยาบาลและอาคารจอดรถ อีกทั้งมีสถานที่สําหรับจอดเฮลิคอปเตอร์ สําหรับผู้ป่วยฉุกเฉิน

ข้อมูลติดต่อ

เบอร์โทรศัพท์

024509999

อีเมล

เวลาทำการ

Sat from 8 to 24 hours

Sun from 8 to 24 hours

Mon from 8 to 24 hours

Tue from 8 to 24 hours

Wed from 8 to 24 hours

Thu from 8 to 24 hours

Fri from 8 to 24 hours

วิธีการเดินทาง

รถประจำทาง
- เส้นทางด่วน: 140, 141, 142, 558
- เส้นทางปกติ: 68, 76, 105, 147, 169

จุดสังเกต
สำนักงานบางขุนเทียน

1 ถนนพระรามที่ 2
บางขุนเทียน 10150 กรุงเทพมหานคร

ดูแผนที่ใน Google Maps

แผนที่ในโรงพยาบาล

ขั้นตอนการให้บริการ

แผนก

 • ศูนย์สุขภาพนครธน Wellness Center
 • ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ Gastrointestinal and Liver Center
 • ศูนย์ผิวหนังและความงาม Aesthetics and Skin Center
 • ศูนย์ทันตกรรม Dental Center
 • ศูนย์ภูมิแพ้ Allergy Center
 • ศูนย์สุขภาพเด็ก Children Health Center
 • ศูนย์สุขภาพสตรี Women Health Center
 • ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการมีบุตร Fertility Center
 • ศูนย์โสต ศอ นาสิก Ear Nose Throat Center
 • ศูนย์จักษุ Eye Center
 • ศูนย์อายุรกรรม Internal Medicine Center
 • ศูนย์หัวใจ Heart Center
 • ศูนย์สมองและระบบประสาท Neurology Center
 • ศูนย์กระดูกและข้อ Orthopedics Center
 • ศูนย์ศัลยกรรม Surgery Center
 • ศูนย์รักษ์เต้านม Breast Care Center
 • ศูนย์รังสีวินิจฉัย Medical Imaging Center
 • คลินิกนมแม่ Breastfeeding Clinic
 • ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู Rehabilitation Center
 • ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน Emergency Medicine Center
 • แผนกไตเทียม Hemodialysis

ค่ารักษาพยาบาล

สิทธิประกันสังคมและประกันสุขภาพ

ประกันสังคม: ไม่ได้

30 บาทรักษาทุกโรค: ไม่ได้