โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ข้อมูลโรงพยาบาล

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เริ่มต้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงรับสภาอุณาโลมแดง ซึ่งต่อมาคือ สภากาชาดสยามและสภากาชาดไทย ตามลำดับ ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตั้งแต่แรกก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช ๒๔๓๖ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงรวบรวมพระราชทรัพย์จากบรรดา พระราชโอรส พระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สมทบกับทุนของสภากาชาด เพื่อก่อตั้งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ขึ้นในปี พ.ศ.๒๓๔๗ โดยพระราชทานให้เป็นโรงพยาบาลหลักของสภากาชาดไทย ด้วยทรงเห็นความสำคัญของการรักษาพยาบาล / ด้วยพระราชหฤทัยที่มีพระราชประสงค์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่อาณาประชาราษฎร์ และเผยแพร่เกียรติคุณของประเทศชาติให้นานาประเทศได้รับทราบ ว่าไทยมีความเจริญก้าวหน้าด้านการแพทย์ มีโรงพยาบาลที่ทันสมัย ทัดเทียมนานาอารยประเทศ พระองค์พระราชทานนามโรงพยาบาลตามพระปรมาภิไธยของสมเด็จพระบรมชนกนาถ เพื่อเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลว่า “โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์”

 • ระบบการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแบบครบวงจรด้วยโทรเวชกรรม(Telemedicine)
 • Cognitive Fitness Center โรคสมองเสื่อมฟิตเนสฝึกสมองผู้สูงอายุ
 • บริการผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะ
 • บริการรักษาผู้ป่วยมะเร็งเต้านมและโรคเกี่ยวกับความผิดปกติของเต้านมอย่างครบวงจร
 • บริการรักษาผู้ป่วย โรคพาร์กินสัน และกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ

ข้อมูลติดต่อ

เบอร์โทรศัพท์

026494000

อีเมล

เวลาทำการ

Sat from 8 to 24 hours

Sun from 8 to 24 hours

Mon from 8 to 24 hours

Tue from 8 to 24 hours

Wed from 8 to 24 hours

Thu from 8 to 24 hours

Fri from 8 to 24 hours

วิธีการเดินทาง

สถานีรถไฟฟ้าใกล้สุด
สถานีศาลาแดง ทางออก 5

รถประจำทาง
รถโดยสารประจำทาง ผ่านถนนราชดำริ สาย 14,15,74,76,77,ปอ.504,514
รถโดยสารประจำทาง ผ่านถนนพระราม 4 สาย 4,45,46,47,50,109,141,ปอ.7,177,507
รถโดยสารประจำทาง ผ่านถนนอังรีดูนังต์ สาย 16,21,141

จุดสังเกต
สวนลุมพินี

1873 ถนนพระรามที่4
ปทุมวัน 10330 กรุงเทพมหานคร

ดูแผนที่ใน Google Maps

แผนที่ในโรงพยาบาล

ขั้นตอนการให้บริการ

แผนก

 • ฝ่ายกายวิภาคศาสตร์
 • ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์
 • ฝ่ายจิตเวชศาสตร์
 • ฝ่ายจุลชีววิทยา
 • ฝ่ายจักษุวิทยา
 • ฝ่ายชีวเคมี
 • ฝ่ายนิติเวชศาสตร์
 • ฝ่ายปรสิตวิทยา
 • ฝ่ายพยาธิวิทยา
 • ฝ่ายเภสัชวิทยา
 • ฝ่ายรังสีวิทยา
 • ฝ่ายวิสัญญีวิทยา
 • ฝ่ายเวชศาสตร์ชันสูตร
 • ฝ่ายเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
 • ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู
 • ฝ่ายศัลยศาสตร์
 • ฝ่ายสรีรวิทยา
 • ฝ่ายสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
 • ฝ่ายโสต ศอ นาสิกวิทยา
 • ฝ่ายออร์โธปิดิกส์
 • ฝ่ายอายุรศาสตร์
 • ฝ่ายผู้ป่วยนอก
 • ฝ่ายสวัสดิการสังคม
 • ฝ่ายธนาคารเลือด
 • ฝ่ายทันตกรรม
 • ฝ่ายเวชระเบียนและสถิติ
 • ฝ่ายการพยาบาล
 • ฝ่ายเภสัชกรรม
 • ฝ่ายเวชภัณฑ์
 • ฝ่ายโภชนวิทยาและโภชนบำบัด
 • ฝ่ายบริหารงานพัสดุ
 • ฝ่ายบริหารงานอาคารและสิ่งแวดล้อม
 • ฝ่ายการเงิน
 • ฝ่ายงบประมาณและบัญชี
 • ฝ่ายเลขานุการ
 • ศูนย์ข้อมูลและต้นทุน
 • ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
 • หน่วยพิธีการ
 • งานพัฒนาบุคลากร
 • กลุ่มงานนโยบายและแผน
 • ศูนย์พัฒนาคุณภาพ
 • ศูนย์ประกันสุขภาพ
 • ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถ
 • ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ
 • ศูนย์โรคหัวใจ
 • ศูนย์โรคตับและปลูกถ่ายตับ
 • ศูนย์ปฏิบัติการโรคทางสมอง
 • ศูนย์เลเซอร์สายตาจุฬาฯ (Chula Excimer Laser Center)
 • ศูนย์เลเซอร์วิเคราะห์ขั้วประสาทตา Glaucoma Imaging & Diagnostic Center
 • ศูนย์เวชศาสตร์ครอบครัว
 • ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสันและกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ
 • ศูนย์นิทราเวช ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ด้านความผิดปกติจากการนอนหลับ
 • ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ การผ่าตัดส่องกล้องโรคจมูกและไซนัส (Endoscopic Nasal and Sinus Surgery Excellence Center)
แพทย์เฉพาะทางชื่อดัง

ศ.พญ.นิจศรี ชาญณรงค์ เชี่ยวชาญด้านโรคหลอดเลือดสมองแบบครบวงจร
ผศ.นพ.สุขเจริญ ตั้งวงษ์ไชย เชี่ยวชาญด้านภาวะสมองเสื่อมและโรคสมองเสื่อม
รศ.นพ.สุภนิติ์ นิวาตวงศ์ เชี่ยวชาญด้านการปลูกอวัยวะ
รศ.นพ.กฤษณ์ จาฎามระ ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งเต้านม
ศ.นพ.รุ่งโรจน์ พิทยศิริ เชี่ยวชาญโรคพาร์กินสันและกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ

ค่ารักษาพยาบาล

สิทธิประกันสังคมและประกันสุขภาพ

ประกันสังคม: ได้

30 บาทรักษาทุกโรค: กรุณาติดต่อโรงพยาบาล

วิดีโอ

แพ็กเกจจากโรงพยาบาลนี้

HD ยังไม่มีแพ็กเกจจากโรงพยาบาลนี้
เปรียบเทียบ ดูรายละเอียด และจองแพ็กเกจสุขภาพ ทำฟัน ความงาม
กดที่นี่