นโยบายความเป็นส่วนตัว


 การใช้บริการต่างๆของบริษัทฯ หรือ การอนุญาตให้บุคคลอื่นๆเป็นผู้ใช้บริการแทน ท่านยินยอมให้บริษัทฯรวบรวมข้อมูล รวมถึงใช้ เปิดเผย ถ่ายโอน และเก็บข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลใดๆที่บริษัทฯได้รับเนื่องมาจากการใช้งานของ ท่านโดยเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวดังนี้

1. ข้อมูลที่รวบรวม

เมื่อท่านใช้บริการของบริษัทฯ บริษัทฯ อาจทำการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นๆจากท่าน ตามรายละเอียดดังนี้

1.1 ข้อมูลส่วนตัว

บริษัทฯเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เมื่อท่านสมัครใจให้ข้อมูล เช่น เมื่อท่านลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่ระบบในฐานะ สมาชิก ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯจะเก็บไว้ประกอบไปด้วย ชื่อ ที่อยู่ อีเมล์ และข้อมูลอื่นๆที่ระบุถึงตัวบุคคล
หากท่านลงทะเบียนโดยเชื่อมต่อกับบัญชี Facebook ของท่าน บริษัทฯจะเก็บข้อมูลสาธารณะจากบัญชี Facebook ของท่าน ซึ่งอาจมีข้อมูลส่วนตัวผ่านการเชื่อมต่อที่ปรากฏในการให้บริการของบริษัทฯ หากผู้ใช้บริการให้ข้อมูลโดยสมัครใจเพื่อลงทะเบียนสำหรับบริการของบริษัทฯ บริษัทฯจะสามารถเข้าถึงข้อมูลนั้น และสามารถเก็บข้อมูลนั้นไว้ได้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และข้อมูลดังกล่าว อาจถูกส่งไปให้บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของบริษัทฯโดยเป็นไปตามข้อ กำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่ได้มา

1.2 ข้อมูลที่ไม่ใช่ส่วนตัว

ข้อมูลที่ไม่ได้ระบุตัวตน: เมื่อท่านใช้บริการของบริษัทฯ บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลที่ไม่ได้ระบุตัวตน ซึ่งข้อมูลที่ไม่ใช่ส่วนตัวดังกล่าวที่บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมประกอบไปด้วยที่อยู่ IP ชนิดของอินเตอร์เน็ตบราวเซอร์ คุณสมบัติอื่นๆ ของอุปกรณ์และซอฟแวร์ของท่าน ชื่อโดเมนของผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต ที่อยู่โดยคร่าวๆ ของท่าน บันทึกการใช้บริการของท่านระยะเวลาที่ใช้บริการ และข้อมูลส่วนตัวโดยรวมๆ ซึ่งไม่อาจระบุตัวตนของท่านได้ ข้อมูลดังกล่าวนี้ได้มาในลักษณะจากการใช้เทคโนโลยี และเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ ทั้งนี้บริษัทฯ อาจมีการเก็บข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนตัวจากบุคคลอื่นด้วย (โดยประกอบไปด้วยข้อมูลต่างๆดังที่ได้กล่าวไว้แล้ว) และข้อมูลที่บริษัทฯ ได้รับจากบุคคลอื่นอาจถูกนำมารวบรวมไว้ด้วยกันกับข้อมูลที่บริษัทฯ เก็บเอง

ข้อมูลส่วนตัวโดยรวม: เนื่องจากการที่บริษัทฯ พยายามทำความเข้าใจเพื่อพัฒนาการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ บริษัทฯ ทำการสำรวจอย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับตัวผู้ใช้ในด้านของลักษณะความสนใจและพฤติกรรมการใช้บริการโดยอิงจากข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นๆ ที่บริษัทฯ ได้รับมา การสำรวจนี้จะถูกรวบรวมและวิเคราะห์โดยรวมและข้อมูลโดยรวมนี้จะมิได้ระบุตัวตนของท่านและถือเป็นข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนตัวภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

2. การนำข้อมูลที่บริษัทฯ ได้มาไปใช้

2.1 ข้อมูลส่วนตัว
บริษัทฯใช้ข้อมูลส่วนตัวที่รวบรวมได้ โดยเป็นไปตามแนวทางนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ บริษัทฯอาจใช้ข้อมูลส่วนตัว เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 1. เหตุผลเฉพาะเจาะจง: เมื่อท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อเหตุผลบางประการ บริษัทฯจะใช้ข้อมูลนั้นไปตามเหตุผลที่ระบุไว้ เช่น หากท่านติดต่อบริษัทฯทางอีเมล์ บริษัทฯจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้มาในการตอบคำถามหรือแก้ไขปัญหาให้ท่ าน และจะตอบอีเมล์โดยส่งกลับมายังอีเมล์ที่ท่านใช้ส่งหาบริษัทฯ 
 2. การเข้าถึงและใช้งาน: หากท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อได้รับอนุญาตให้เข้าสู่ระบบหรือใช้งานบริการต่างๆ บริษัทฯ จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการอนุญาตให้ท่านเข้าสู่ระบบและใช้บริการต่างๆ รวมถึงดูแลการใช้งานและการให้บริการแก่ท่าน 
 3. เหตุผลทางธุรกิจ: บริษัทฯ อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อเหตุผลทางธุรกิจโดยไม่จำกัดเพื่อให้บ ริษัทฯสามารถปรับปรุงเนื้อหาและรายละเอียดการให้บริการเพื่อให้เข้าใจผู้ใช้มาก ขึ้น ปรับปรุงการให้บริการ ระงับ ระบุการกระทำผิด บังคับใช้เงื่อนไขการให้บริการ จัดการบัญชีผู้ใช้ และเตรียมการดูแล รวมถึงเพื่อจัดการโดยทั่วไปเกี่ยวกับการให้บริการและการจัดการบริหารธุรกิจของบริษัทฯ 
 4. การตลาด: บริษัทฯ อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการติดต่อในอนาคตโดยมีวัตถุประสงค์ด้านการตลาดและโฆษณา ประกอบไปด้วยการดำเนินการต่างๆเหล่านี้อย่างไม่จำกัด สำหรับแจ้งให้ทราบถึงบริการหรือข้อมูลที่ท่านอาจสนใจ เพื่อพัฒนาและผลิตสื่อโฆษณา สื่อการตลาด และจัดเตรียมสื่อต่างๆส่งให้ท่าน แสดงเนื้อหาและโฆษณาที่บริษัทฯ คิดว่าเกี่ยวกับท่าน ทั้งในขณะใช้บริการและไม่ใช้บริการ กล่าวคือ ผู้ใช้บริการควรทราบว่าบริษัทฯ อาจใช้ข้อมูลที่ได้รับมาหรือที่ได้รวบรวมมาเกี่ยวกับผู้ใช้บริการ (รวมทั้งที่ได้รับมาจากการลงทะเบียน) โดยเป็นไปตามเงื่อนไขภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมถึงการนำไปใช้เพื่อการต่างๆ ดังนี้ได้กล่าวมาแล้ว หากบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปในทางที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนบุคคลนี้ ท่านจะได้รับการแจ้งให้ทราบก่อนนำไปใช้หรือขณะที่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลนั้น หรือมิเช่นนั้นบริษัทฯจะขออนุญาตจากท่านหลังจากเก็บข้อมูลแล้วก่อนที่จะนำข้อมูลนั้นไปใช้

2.2 ข้อมูลที่ไม่ใช่ส่วนบุคคล

เนื่องจากข้อมูลที่ไม่ใช่ส่วนบุคคลนี้มิได้ระบุตัวตนของท่าน บริษัทฯ จึงสามารถนำมาใช้ทุกวัตถุประสงค์ตราบที่ไม่ขัดกับกฎหมาย

3. การเปิดเผยข้อมูลที่บริษัทฯ รวบรวม
 

3.1. ข้อมูลส่วนตัว
บริษัทฯ มิได้ทำธุรกิจขายข้อมูลส่วนตัวของท่าน บริษัทฯ ถือว่าข้อมูลของท่านมีความสำคัญอย่างยิ่งในการรักษาความสัมพันธ์กับท่าน ดังนั้นบริษัทฯ ไม่ขายข้อมูลส่วนตัวของท่านให้บุคคลอื่น รวมถึงผู้ที่จัดทำโฆษณาให้บุคคลอื่นด้วย อย่างไรก็ตาม มีบางกรณีที่บริษัทฯ จำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้บุคคลอื่นโดยมิได้บอกกล่าว ดังนี้ 

 1. การโอนถ่ายธุรกิจ: ขณะที่บริษัทฯพัฒนาธุรกิจบริษัทฯ อาจขายหรือซื้อธุรกิจหรือทรัพย์สินในกรณีทาง ธุรกิจ รวบรวมธุรกิจปรับองค์กรใหม่ เลิกบริษัทหรืออื่นๆ ในทำนองนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกโอนถ่าย เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินของบริษัทฯ ท่านรับรู้และยินยอมให้ผู้รับช่วงหรือผู้ที่ได้ซื้อกิจการและทรัพย์สินของบริษัทฯ มีสิทธิหรือครอบครองข้อมูลส่วนตัวของท่านและข้อมูลอื่นๆ ภายใต้เงื่อนไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ 
 2. บริษัทสาขา บริษัทในเครือ หรือกิจการที่บริษัทฯ เป็นหุ้นส่วน: บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านกับสาขา บริษัทในเครือ หรือหุ้นส่วนของบริษัทฯ เพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ขัดกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ สาขา บริษัทในเครือของบริษัทฯ และหุ้นส่วนของบริษัทฯ จะรับผิดชอบในการรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่าน ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ 
 3. ตัวแทนที่ปรึกษาและบุคคลอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้อง: เช่นเดียวกับธุรกิจอื่นๆ บางครั้งบริษัทฯ ต้องใช้บริษัทอื่นในการดำเนินงานบางอย่างแทนบริษัทฯ เช่น ข้อมูลที่อยู่ส่งจดหมาย ซื้อขายสินค้า ป้องกันการหลอกลวงรักษาฐานข้อมูล และจัดการเรื่องชำระเงิน เมื่อบริษัทฯ ใช้บริษัทอื่นทำหน้าที่แทน บริษัทฯ อาจให้ข้อมูลต่างๆ รวมถึงข้อมูลส่วนตัว เพื่อให้บุคคลเหล่านั้นปฏิบัติหน้าที่ได้ตามสมควร 
 4. Facebook หรือการเชื่อมต่ออื่นๆกับบุคคลอื่น: ท่านสามารถเชื่อมต่อบัญชีบริษัทฯของท่านกับบัญชีของท่านในบริการอื่นๆ เช่น Facebook โดยที่บริษัทฯจะรวบรวมข้อมูล เปิดเผย โอนถ่าย และเก็บข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของท่านที่มีกับผู้ให้บริการอื่นๆ โดยเป็นไปตามเงื่อนไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เช่น หากท่านเชื่อมต่อกับ Facebook บริษัทฯจะเก็บข้อมูล Facebook ID ชื่อตัว ชื่อสกุล อีเมล์ สถานที่ตั้ง รายชื่อเพื่อน และรูปโปรไฟล์ และจะนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้เพื่อเชื่อมต่อกับ Facebook ของท่านเพื่อจะช่วยในการทำงานของระบบให้บริการของบริษัทฯ เช่น แนะนำเพื่อนใน Facebook ของท่านทราบ 
 5. ความจำเป็นทางกฎหมาย: บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหากได้รับ คำสั่งทางกฎหมาย (รวมถึงการปฏิบัติตามหมายศาล หรือ คำขอจากหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย เจ้าหน้าที่ศาลหรือเจ้าหน้าที่รัฐอย่างไม่จำกัด) หรือกระทำไปโดยเชื่อว่าจำเป็นต้อง 
  1. ทำตามข้อบังคับกฎหมาย 
  2. ปกป้องสิทธิ ผลประโยชน์ และทรัพย์สินทั้งของบริษัทฯ และบุคคลอื่น 
  3. ป้องกัน ตรวจสอบ หรือหาตัวผู้กระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับบริการของบริษัทฯ 
  4. ดำเนินการอย่างทันทีทันใดเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของสาธารณะชนหรือของ ผู้ใช้ที่ใช้บริการของบริษัทฯ 
  5. ป้องกันการกระทำผิดกฎหมาย

3.2 ข้อมูลที่ไม่ใช่ส่วนตัว

เนื่องจากข้อมูลที่ไม่ใช่ส่วนบุคคลไม่อาจระบุตัวตนของท่านได้ บริษัทฯ จึงสามารถเปิดเผย โอนถ่าย หรือแชร์ข้อมูลที่ไม่ใช่ส่วนบุคคลได้ เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ที่ไม่ขัดกับกฎหมาย

4. จำกัดการให้ข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านอาจเลือกที่จะใช้บริการโดยไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวหรือจำกัดการให้ข้อมูลส่วนตัว ของท่าน หากท่านเลือกที่จะไม่ให้หรือจำกัดการให้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน ท่านอาจถูกจำกัดการบริการบางอย่างในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เช่น หากต้องการสร้างบัญชี ชื่อ อีเมล์แอดเดรส และหมายเลขโทรศัพท์ของท่าน เป็นข้อมูลที่จำเป็นที่ต้องให้กับทางเว็บไซต์

5. ข้อจำกัดความคุ้มครอง

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลส่วนตัวที่บริษัทฯ รวบรวมโดยวิธีอื่นนอกจากการรวบรวมบริการผ่านเว็บไซต์ ซึ่งนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลที่บริษัทฯ ไม่ได้ร้องขอแต่ท่านให้ไว้กับบริษัทฯ ผู้ใช้บริการรายอื่น หรือผู้เยี่ยมชมโดยผ่านเว็บไซต์บริการหรือผ่านช่องทางอื่นๆ 

ข้อมูลต่างๆเหล่านี้ประกอบไปด้วยข้อมูลที่ลงไว้ในส่วนที่เป็นบริการสาธารณะของเว็บไซต์ เช่น กระดานข่าว ความคิดสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่หรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ จดหมายเรียกร้องหรือจดหมายแสดงความต้องการ และข้อมูลอื่นๆ ที่ให้ไว้เอง (โดยรวมเรียกว่า "ข้อมูลที่ไม่ได้ร้องขอ") ข้อมูลที่ไม่ได้ร้องขอนี้ถือเป็นข้อมูลที่ไม่เป็นความลับและบริษัทฯ สามารถทำสำเนา นำไปใช้ เปิดเผย เผยแพร่ และทำประโยชน์จากข้อมูลที่ไม่ได้ขอเหล่านี้โดยไม่มีข้อจำกัดหรือข้อกำหนด

6. การเชื่อมโยงไปที่เว็บไซต์อื่น

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ครอบคลุมเฉพาะการให้บริการในเว็บไซต์ เว็บไซต์ของบริษัทฯ อาจมีลิงค์เพื่อเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นที่ไม่อยู่ในความควบคุมดูแลของบริษัทฯ ("เว็บไซต์ของบุคคลอื่น") นโยบายและกระบวนการต่างๆ ที่อธิบายไว้ในที่นี้ไม่อาจนำไปใช้กับเว็บไซต์ของบุคคลอื่นได้ลิงค์จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ บริษัทฯ มิได้รับรองหรือได้ตรวจสอบเว็บไซต์ของบุคคลอื่น ขอแนะนำให้ท่านติดต่อเว็บไซต์ต่างๆ โดยตรงเพื่อศึกษาข้อมูลนโยบายความเป็นส่วนตัวของแต่ละเว็บไซต์

7. การเก็บรักษาและความปลอดภัยของข้อมูล

บริษัทฯ อาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวเอง หรืออาจเก็บไว้ในฐานข้อมูลซึ่งดูแลบริหารโดยบริษัทในเครือ ตัวแทน หุ้นส่วนบริษัทฯ หรือผู้ให้บริการ บริษัทฯ ดำเนินการตามขั้นตอนที่เชื่อมั่นได้ว่าจะสามารถปกป้องข้อมูลส่วนตัวที่ได้จากเว็บไซต์บริการ มิให้หาย ถูกนำไปใช้ในทางที่ผิด ถูกเข้าถึงโดยมิได้รับอนุญาต ถูกเปิดเผยโดยความประมาท ถูกเปลี่ยนแปลง และถูกทำลาย 

อย่างไรก็ตาม ท่านควรระลึกไว้เสมอว่าไม่มีการส่งข้อมูลผ่านทางอินเตอร์เน็ตหรือทางอีเมลใดๆที่ได้รับการปกป้องอย่างสมบูรณ์หรือไม่ผิดพลาด กล่าวคืออีเมลที่ส่งถึงหรือส่งจากเว็บไซต์บริการของบริษัทฯ ไม่อาจรับประกันความปลอดภัยได้ ดังนั้น ท่านควรพิจารณาให้รอบคอบว่าข้อมูลใดควรส่งให้บริษัทฯ ผ่านทางอีเมล

8. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

การให้บริการและธุรกิจของบริษัทฯอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามเวลา ดังนั้นบริษัทฯอาจทำการปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ตามความเหมาะสม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ในเวลาใดๆ และในการลงประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ปรับปรุงแล้วในเว็บไซต์ของบริษัทฯ โปรดอ่านนโยบายนี้เป็นระยะโดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อนที่ท่านจะส่งข้อมูลส่วนตัวใดๆ ก็ตาม การใช้บริการอย่างต่อเนื่องของท่านหลังจากที่มีการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายค วามเป็นส่วนตัวแล้วให้ถือว่าท่านยินยอมตามเงื่อนไขของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับปรับปรุงแล้ว

9. การเข้าถึงข้อมูล

ผู้ใช้สามารถติดต่อบริษัทฯโดยตรงเพื่อขอปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลได้ บริษัทฯ จะดำเนินการตามความเหมาะสมเพื่อตอบความต้องการที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลภายใน 30 วัน อย่างไรก็ดี บริษัทฯ อาจปฏิเสธข้อเรียกร้องที่พิจารณาแล้วว่าไม่เหมาะสม (เช่น เรียกร้องการเข้าถึงระบบข้อมูลอย่างไม่สมสัดส่วนหรือเรียกร้องเพื่อต้องการเปลี่ยน แปลงระบบข้อมูลของบริษัทฯ) ไม่สามารถนำมาใช้งานจริงได้ หรือเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง (เช่น เรียกร้องซ้ำซ้อน เรียกร้องโดยแฝงเจตนาที่ไม่ดี เรียกร้องในเรื่องที่ส่งผลกระทบถึงข้อมูลบุคคลอื่น)


10. การเก็บรักษาและการลบทิ้ง

บริษัทฯอาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตราบที่ท่านยังใช้บริการของบริษัทฯ อยู่ ท่านอาจปิดบัญชีได้โดยติดต่อบริษัทฯ อย่างไรก็ตามบริษัทฯอาจเก็บรักษาข้อมูลของท่านไว้ต่ออีกระยะเวลาหนึ่งตามที่กฎหมายอนุญาต ถึงแม้บริษัทฯ ลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแล้ว ข้อมูลอาจหลงเหลืออยู่ในส่วนของข้อมูลสำรองหรือสื่อที่เก็บไว้แบบถาวรและอาจอยู่ในระบบข้อมูลอื่น 

หากท่านมีคำถามหรือข้อสงสัยโปรดติดต่อบริษัทฯ

บริษัท บิมินิ จำกัด
ห้อง 2802 ชั้น 28 เลขที่ 1126/2 อาคารวานิช 2
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400
โทร 065-962-3880
อีเมล [email protected] 
ไลน์ @hdcoth

นโยบายความเป็นส่วนตัว

 1. ภาพรวมนโยบายความเป็นส่วนตัว
  • บริษัท Bimini Ventures จำกัด และบริษัทในเครือ (รวมเรียกว่า “HD”, “เรา”, “ของเรา” หรือ “พวกเรา”) เป็นเจ้าของและทำเว็บไซต์ hd.co.th (“เว็บไซต์”) ซึ่งมีลักษณะและบริการหลากหลาย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ เครื่องมือ แอพพลิเคชั่น บริการอีเมล กระดานข่าวและข้อความ พื้นที่พูดคุย กลุ่มใหม่ ที่พบปะ ชุมชน การชิงโชค และการแข่งขัน สำหรับผู้บริโภค ปฏิทิน และแอพพลิเคชั่นโทรศัพท์มือถือที่สามารถดาวน์โหลดได้ (รวมเรียกว่า “บริการ”) นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ (“นโยบาย”) ใช้กับบรรดาข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้เราเมื่อท่านได้เข้าใช้เว็บไซต์และบริการ คำว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวบุคคล หรือข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม
  • เราเชื่อว่าท่านควรได้ทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลประเภทใดที่เราจะใช้ประมวลผล เราจะใช้มันอย่างไร และจะควบคุมมันอย่างไร คำว่า “ประมวลผล”, “การประมวลผล” หรือ “ถูกประมวลผล” หมายถึง การใดๆที่ได้ทำต่อข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ไม่ว่าจะทำโดยเครื่องมืออัตโนมัติหรือไม่ก็ตาม ตัวอย่างเช่น การเก็บรวบรวม การบันทึก การจัดระบบ การเก็บรักษา การเปลี่ยนแปลงแก้ไข การกู้คืน การแลกเปลี่ยนความเห็น การใช้ การส่งผ่าน การเผยแพร่ หรือการทำลาย
  • ในแต่ละครั้งที่ท่านได้เข้าเว็บไซต์ หรือเข้าถึงบริการ ท่านจะต้องผูกพันตามนโยบายนี้ซึ่งอาจจะได้แก้ไขหรือปรับปรุงเป็นครั้งคราว เราขอให้ท่านอ่านนโยบายนี้อย่างระมัดระวังและตรวจสอบหน้านี้อย่างสม่ำเสมอเพื่อทบทวนว่าเราได้ทำการเปลี่ยนแปลงเช่นใดบ้าง
 2. ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทใดที่เราจะใช้ประมวลผล
 • รายละเอียดส่วนบุคคล: ชื่อ ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน สิ่งที่สนใจ ข้อมูลที่ได้ให้เพื่อตอบคำถามหรือแบบสำรวจ หรือโปรแกรมเกี่ยวกับสุขภาพ ข้อมูลสุขภาพ ของท่าน เช่น เป้าหมายน้ำหนัก และพลังงานที่บริโภค และรูปภาพ (หากท่านหรือผู้ใช้อื่นได้โพสต์รูปภาพบนบริการ)
 • ข้อมูลทางประชากร: เพศ อายุ วันเกิด สัญชาติ ตำแหน่งงาน ข้อมูลบริษัท การศึกษา ประสบการณ์การทำงาน และภาษาที่เลือกใช้
 • ข้อมูลติดต่อ: ที่อยู่ไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ และ/หรือโทรศัพท์มือถือ ที่อยู่อีเมล และสื่อสังคมสาธารณะของท่าน หรือข้อมูลโดยรวม
 • บันทึกความยินยอม: บันทึกเกี่ยวกับความยินยอมใดๆที่ท่านได้เคยให้ไว้ พร้อมทั้งวันและเวลา วิธีการให้ความยินยอม และข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง (ตัวอย่างเช่น เรื่องที่ได้ให้ความยินยอม)
 • ข้อมูลที่ตั้ง: ข้อมูลที่ตั้งที่แสดงถึงที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของอุปกรณ์ของท่านอย่างแม่นยำ
 • รายละเอียดเกี่ยวกับการซื้อและการชำระเงิน: บันทึกการซื้อ ข้อมูลผู้ถือบัตร หรือผู้ถือบัญชี
 • รายละเอียดเกี่ยวกับนายจ้าง: ข้อมูลของนายจ้างของท่าน (รวมถึง ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่อีเมล) ในกรณีที่ท่านได้ใช้เว็บไซต์หรือบริการของเราในฐานะที่เป็นลูกจ้าง
 • ทรรศนะและความคิดเห็น: ทรรศนะและความคิดเห็นใดๆที่ท่านส่งมาให้เรา หรือโพสต์เป็นสาธารณะในบริการ รวมถึงในที่ที่แสดงความเห็น

เราจะขอความยินยอมเมื่อท่านได้ทำการใดๆอันนำไปสู่การที่เราจะได้ข้อมูลของท่าน ตัวอย่างเช่น เมื่อท่านได้สมัครรับจดหมายข่าวบนเว็บไซต์ หรือตกลงให้เราสามารถติดตามท่านได้ ท่านสามารถถอนความยินยอมของท่านในเวลาใดก็ได้โดยการยกเลิกการสมัครรับจดหมายข่าวจากเรา เรายังเก็บข้อมูลประเภทอื่นๆจากท่านหรือแหล่งอื่นๆ ซึ่งอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการของท่าน เช่น ข้อมูลการใช้ และข้อมูลสถิติ ประวัติการสืบค้น การค้นหา ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยเทคโนโลยีการติดตาม และการใช้คุกกี้ (รวมเรียกว่า “ข้อมูลออนไลน์”)

 1. ผู้เยาว์

เว็บไซต์และบริการนี้ไม่เหมาะสำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี เว้นแต่มีการควบคุมดูแลโดยบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็ก ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ไม่ควรให้ข้อมูลส่วนบุคคล หรือใช้พื้นที่สนทนา พื้นที่แสดงความเห็น หรือพื้นที่พูดคุยสาธารณะของเรา ไม่อนุญาตให้ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีทำรายการซื้อผ่านบริการหรือรับคูปองหรือรหัสจากบริการเพื่อซื้อสินค้าหรือบริการบนเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะมีข้อห้ามดังกล่าว หากเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีได้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของตัวเด็กเองนั้นในพื้นที่สนทนาสาธารณะของเรา อาจมีผลกระทบอันไม่คาดคิดเกิดขึ้นแก่เด็ก (ตัวอย่างเช่น เด็กอาจได้รับข้อความที่ไม่พึงประสงค์จากบุคคลอื่นๆ)

 1. เราจะเก็บข้อมูลอย่างไร
 • ข้อมูลที่ท่านให้: เราอาจได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อท่านให้มันกับเราเมื่อได้ใช้บริการของเรา (ตัวอย่างเช่น ในกรณีที่ท่านสมัครอีเมล จดหมายข่าว หรือข้อความ SMS, ลงทะเบียนสมัครสมาชิก หรือสร้างโปรไฟล์หรือบัญชีในส่วนใดๆของบริการ, เข้าร่วมการชิงโชค การประกวด การแข่งขัน หรือจับรางวัล, ร่วมตอบแบบสำรวจและคำถาม, ทำการค้นหาผ่านบริการ, ติดต่อเราผ่านอีเมล โทรศัพท์ หรือโดยวิธีอื่นใด, ทำรายการซื้อ เป็นต้น)
 • ข้อมูลตามความสัมพันธ์: เราอาจเก็บรวบรวมหรือได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านทางความสัมพันธ์ปกติของเรากับท่าน (ตัวอย่างเช่น กรณีที่ท่านใช้บริการจากเรา)
 • ข้อมูลที่ท่านทำให้เป็นสาธารณะ: เราอาจเก็บรวบรวมหรือได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งท่านได้เลือกให้เป็นสาธารณะโดยชัดแจ้ง รวมถึงทางสื่อสังคม (ตัวอย่างเช่น เราอาจเก็บข้อมูลจากโปรไฟล์สื่อสังคมของท่านหากท่านได้สร้างโพสต์สาธารณะเกี่ยวกับเรา) หรือผ่านทางการพูดคุย ที่พบปะ หรือชุมชนของเราที่มีในบริการ
 • ข้อมูลการบริการ: เราอาจเก็บรวบรวมหรือได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อท่านเข้าเยี่ยม ดาวน์โหลด ใช้ หรือลงทะเบียน เพื่อใช้ส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการของเรา
 • ข้อมูลเนื้อหาและโฆษณา: หากท่านเลือกที่จะใช้เนื้อหาหรือโฆษณาของบุคคลภายนอกใดๆในบริการหรือช่องทางต่างๆ เราอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านจากบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง
 • ข้อมูลบุคคลภายนอก: เราอาจเก็บรวบรวมหรือได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากบุคคลภายนอกผู้ซึ่งให้ข้อมูลนั้นกับเรา ซึ่งเขาได้เก็บรวบรวมเมื่อเขาให้บริการท่าน

โปรดรับทราบว่า HonestDocs จะไม่รับผิดชอบในข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่านที่ท่านเลือกที่จะให้โดยสมัครใจในการพูดคุยในพื้นที่สาธารณะที่บริการ เช่น ที่พบปะพูดคุย บล็อก วิกิ ห้องพูดคุย ข้อความส่วนตัว กระดานข้อความ หรือการสื่อสารระหว่างกันแบบอื่นที่สามารถเข้าถึงได้เป็นสาธารณะ หรือข้อมูลที่ท่านเลือกให้เป็นสาธารณะในโปรไฟล์สมาชิกของท่าน หรือบริการอื่นใดที่อนุญาตให้ผู้ใช้อัพโหลดหรือโพสต์เนื้อหา เราไม่แนะนำให้ผู้ใช้โพสต์ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวในลักษณะเช่นนี้ ท่านสามารถเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นสาธารณะของท่านในเวลาใดก็ได้ผ่านทางหน้าโปรไฟล์ของท่าน กรุณาส่งอีเมลมาหาเราที่ [email protected]. เพื่อขอลบข้อมูลส่วนบุคคลออกจากพื้นที่เหล่านี้

 1. จุดประสงค์ที่เราอาจประมวลผลข้อมูลของท่าน
 • การให้บริการ: การให้บริการแก่ท่าน (ตัวอย่างเช่น การเสนอการประกวด รวมถึงพื้นที่พูดคุย ที่พบปะ และชุมชน) และการปรับปรุงบริการ (ตัวอย่างเช่น แจ้งการเปลี่ยนแปลงในบริการใดๆให้ท่านทราบ)
 • การระบุตัวตน: การใช้ข้อมูลจากบุคคลภายนอกเพื่อยืนยันข้อมูลเกี่ยวกับท่านเพื่อที่จะให้บริการ (ตัวอย่างเช่น ยืนยันที่อยู่ไปรษณีย์เพื่อส่งผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ร้องขอ)
 • การวิจัย: การวิเคราะห์ การเปรียบเทียบ และการทำวิจัยตามข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและการใช้บริการของท่าน
 • การติดต่อกับท่าน: การติดต่อกับท่านและจัดการกับการเข้าร่วมของท่านในแบบสำรวจ คำถาม การประกวด และการส่งเสริมต่างๆ
 • การโฆษณา: การเสนอโฆษณาตามความสนใจของท่านในบริการและช่องทางต่างๆ รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลในส่วนที่ยินยอมให้บุคคลภายนอกเปิดเผย
 • ความผูกพันของผู้รับสาร: การบ่งชี้และการสร้างความผูกพันของผู้รับสาร การโฆษณา และกลยุทธ์การส่งเสริมในแพลตฟอร์มและช่องทางต่างๆ ทั้งในบริการและช่องทางสื่ออื่นๆ
 • ความผูกพันของผู้ใช้และการซื้อ: การติดตามปริมาณและรายการซื้อผ่านบริการและช่องทางสื่ออื่นๆ รวมถึงตรวจสอบประวัติการค้นหาของท่าน (หากมี) การวิเคราะห์และวัดผลค่าใช้จ่ายผ่านการใช้จ่าย
 • การเสนอทางการค้า: เสนอผลิตภัณฑ์และบริการแก่ท่านในลักษณะที่เราเชื่อว่าท่านอาจจะสนใจ
 • การสร้างกลุ่มเป้าหมาย: การสร้างลูกค้ากลุ่มเป้าหมายซึ่งจะแชร์กับบุคคลภายนอกที่เป็นนักโฆษณา ผ่านทางแคมเปญทางการตลาด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการทำการตลาดทางอีเมลและการโฆษณาที่หน้างาน
 • การทำการตลาดกับลูกค้า: เราอาจทำการตลาดกับลูกค้าปัจจุบันหรือว่าที่ลูกค้าและลูกจ้างของพวกเขาผู้ซึ่งได้แสดงความสนใจในการทำธุรกิจกับ หรือเคยได้ทำธุรกิจกับ HonestDocs เพื่อที่จะสร้างหรือส่งเสริมธุรกิจต่อไป ความพยายามที่จะทำการดังกล่าวรวมถึงการส่งอีเมลโฆษณา หรือการโทรศัพท์เพื่อที่จะผลักดันให้เกิดการซื้อโฆษณา การทำการตลาดการสร้างกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของเรา กระดานงาน และบริการทางธุรกิจอย่างอื่นซึ่งเสนอโดย HonestDocs
 • การบริหารจัดการด้านไอที: การบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีข้อมูลของ HonestDocs การบริหารจัดการเครือข่ายและเครื่องมือ ความปลอดภัยของเครือข่ายและเครื่องมือ การตั้งนโยบายความปลอดภัยของข้อมูลและระบบข่าวสาร การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบอันเกี่ยวกับนโยบายภายใน การพิสูจน์และการลดการฉ้อโกง และการปฏิบัติตามข้อบังคับของกฎหมาย
 • ความปลอดภัย: มาตรการความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์ (รวมถึงการควบคุมดูแลบันทึกการเข้าสู่ระบบและรายละเอียดการเข้าใช้) เพื่อลดความเสี่ยง และทำให้สามารถระบุ และแก้ไขเหตุการณ์เกี่ยวกับความปลอดภัย
 • การบริหารธุรกิจ: ประมวลผล ประเมิน และปรับปรุงธุรกิจของเรา (รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ การตลาด การโฆษณา การทำบัญชี การตรวจสอบและพิสูจน์ยอดของกิจกรรมทางธุรกิจต่างๆ)
 • การตรวจสอบ: ปกป้อง พิสูจน์ และป้องกันการฉ้อฉล และการกระทำอื่นๆที่ต้องห้ามหรือผิดกฎหมาย การร้องเรียนและความรับผิดอื่นๆ
 • การดำเนินการทางกฎหมาย: การตั้ง การใช้ และการแก้ต่างข้อร้องเรียนทางกฎหมาย
 • การปฏิบัติตามกฎหมาย: การปฏิบัติตามข้อบังคับทางกฎหมายและนโยบายของเราที่ใช้บังคับ ควบคุมดูแลและรายงานประเด็นที่เกี่ยวข้อง
 1. การตลาดทางตรง

เราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อที่จะติดต่อท่านผ่านทางอีเมล โทรศัพท์ จดหมายทางตรง หรือวิธีการสื่อสารอื่นใดเพื่อส่งให้ท่านซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับบริการ โปรโมชั่นที่จะมี และข่าวสารอื่นๆที่ท่านอาจสนใจ โดยใช้ข้อมูลการติดต่อซึ่งท่านได้ให้ไว้กับเราและปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับเสมอ ท่านอาจยกเลิกการรับจดหมายข่าวจากเราในเวลาใดก็ได้โดยทำตามวิธีการยกเลิกซึ่งจะมีอยู่ในทุกๆอีเมลที่เราได้ส่งไป

 1. คุกกี้ เทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน และการโฆษณาออนไลน์ตามพฤติกรรมของผู้บริโภค

HonestDocs อาจจ้างบุคคลภายนอกเพื่อวิเคราะห์เรื่องใดเรื่องหนึ่งเพื่อที่จะเข้าใจท่าน และบุคคลภายนอกนั้นอาจใช้เทคโนโลยีต่างๆ รวมถึง คุกกี้ เว็บ บีคอนส์ หรือกลไกที่คล้ายกันเพื่อรวบรวมและเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อท่านใช้เว็บไซต์ เพื่อให้เราสามารถระบุความเป็นตัวท่าน และเกี่ยวโยงข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการของท่าน รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ในการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับท่าน ดังนั้นเราจึงสามารถให้เนื้อหาที่เกี่ยวข้องและสิ่งโฆษณาเกี่ยวกับสินค้าและบริการแก่ท่าน เราใช้ข้อมูลออนไลน์รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อที่จะส่งสิ่งโฆษณาออนไลน์ตามพฤติกรรมของท่าน (“OBA”) ให้แก่ท่าน เพื่อให้ท่านได้รับสิ่งโฆษณาที่เกี่ยวข้องตรงตามความสนใจของท่านบนเว็บไซต์ แพลตฟอร์ม และช่องทางสื่ออื่นๆ เรายังอาจขายและส่งข้อมูลออนไลน์ให้แก่บุคคลภายนอกบางคน เช่น นักโฆษณาผู้ซึ่งจะใช้ข้อมูลนี้ในการส่งโฆษณาที่เขาเชื่อว่าตรงตามความสนใจของท่าน และผู้ซึ่งจะตกลงเก็บรักษาความลับในข้อมูลเหล่านี้ บุคคลภายนอกเหล่านี้บางคนอาจรวมข้อมูลออนไลน์กับข้อมูลของเขาที่มีเกี่ยวกับท่านเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนขึ้น ดังนั้นผู้รับจ้างซึ่งเป็นบุคคลภายนอกอาจส่ง OBA ให้ท่านเมื่อท่านได้เข้าชมเว็บไซต์ตามการใช้บริการและช่องทางอื่นๆของท่าน หากท่านต้องการออกจาก OBA กรุณาศึกษาข้อ 13 ด้านล่าง

 1. การแชร์ข้อมูลส่วนบุคคล
  • เราอาจแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับ:
 • บริการในเครือ HonestDocs: เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ (รวมถึงการดำเนิการกับบริการ และการให้บริการแก่ท่าน)
 • หน่วยงานที่กำกับดูแลทางกฎหมาย: เมื่อมีการร้องขอ หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงานการทำผิดกฎหมายหรือผิดระเบียบใดๆที่ต้องสงสัยหรือที่ได้เกิดขึ้น
 • ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญของเรา: เช่น นักบัญชี ผู้ตรวจสอบบัญชี หรือทนายความ โดยมีหน้าที่ผูกพันตามสัญญาการเก็บรักษาความลับ
 • ผู้ประมวลผลซึ่งเป็นบุคคลภายนอก: เช่น ผู้ให้บริการวิเคราะห์ ศูนย์ข้อมูล เป็นต้น ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดในโลก ภายใต้ข้อบังคับซึ่งระบุไว้ด้านล่างในข้อ 8 นี้
 • ฝ่ายที่เกี่ยวข้องใดๆ หน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย หรือศาล: เท่าที่จำเป็นในการก่อให้เกิด การใช้ หรือการปกป้องสิทธิทางกฎหมาย
 • ฝ่ายที่เกี่ยวข้องอื่นใด: เพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกัน ตรวจสอบ ตรวจจับ หรือดำเนินคดีกับความผิดอาญา หรือการให้โทษทางอาญา รวมถึงการปกป้องและป้องกันภัยคุกคามต่อความปลอดภัยสาธารณ
 • บุคคลภายนอกผู้รับโอนที่เกี่ยวข้องใดๆ: ในกรณีที่เราได้ขายหรือโอนกิจการหรือทรัพย์สินทั้งหมดหรือในส่วนที่ใดๆที่เกี่ยวข้อง (รวมถึงในกรณีการปฏิรูปองค์กร การเลิกกิจการ หรือการชำระบัญชี)
 • บุคคลภายนอกผู้ให้ใดๆที่เกี่ยวข้อง: ในกรณีที่บริการของเรานั้นได้ใช้การโฆษณา ปลั๊กอิน หรือเนื้อหา หากท่านเลือกที่จะใช้หรือคลิกโฆษณา ปลั๊กอิน หรือเนื้อหาใดๆนั้น ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่ท่านได้ทำบนบริการและช่องทางที่ส่งสิ่งโฆษณาเป้าหมายตามความสนใจของท่านอาจถูกส่งต่อให้บุคคลที่สามซึ่งเป็นผู้ให้ที่เกี่ยวข้อง หากท่านคลิกหรือกดหรือประมวลผลทำสิ่งอื่นใดกับโฆษณา ผู้โฆษณาอาจสันนิษฐานว่าท่านได้เข้าข่ายเกณฑ์เป้าหมายแล้ว
 • ผู้สนับสนุนการประกวด การแข่งขัน การชิงโชค และการจับรางวัล หรือการเสนอเนื้อหาใดๆ ข้อมูลการลงทะเบียนสำหรับกิจกรรมนั้นๆจะถูกใช้เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลส่วนบุคคลโดยเรา และอาจถูกแชร์กับผู้สนับสนุนและบุคคลอื่นๆ ภายใต้นโยบายนี้และนโยบายส่วนตัวของผู้สนับสนุนนั้น เรายังอาจแชร์ข้อมูลของท่านกับบุคคลภายนอกซึ่งเป็นผู้รับจ้างที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมดังกล่าว สำหรับการประกวด การแข่งขัน การชิงโชค และการจับรางวัล กรุณาอ่านกฎหรือข้อกำหนดและเงื่อนไขอย่างระมัดระวังก่อนที่ท่านจะให้ข้อมูลของท่าน
 • บุคคลที่สามซึ่งกระทำการอันมิได้อยู่ภายใต้บังคับของนโยบายนี้: ตัวอย่างเช่น บุคคลภายนอกผู้ให้สินค้าหรือบริการ บริษัทการตลาดและโฆษณา และตัวแทน ผู้จัดหาเนื้อหาและผู้ค้าปลีก เราอาจแชร์ข้อมูลกับฝ่ายอื่นๆผู้ซึ่งมีข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่แล้วเพื่อที่จะเพิ่มเติมข้อมูลที่พวกเขามีเกี่ยวกับท่าน หรือเพิ่มความสามารถของพวกเขาในการให้สินค้าและบริการ และ
 • สำหรับบริการบางประเภท เราอาจทำข้อมูลบางอย่าง เช่น ชื่อของผู้ใช้ ที่อยู่ไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล ของผู้ใช้ – และในบางกรณี ชื่อนายจ้าง ขนาดบริษัท และข้อมูลอุตสาหกรรมอื่นๆของผู้ใช้ – โดยให้เช่า หรือโดยรูปแบบอื่นๆ (ตัวอย่างเช่น ขาย) ให้กับบุคคลภายนอกผู้ให้สินค้าและบริการ ตัวอย่างเช่น เมื่อมีการให้ข้อมูลนั้นอันเกี่ยวกับเนื้อหาบางประการที่มีบนเว็บไซต์ เมื่อท่านลงทะเบียนสำหรับการบริการบางอย่าง เราอาจแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้มากับผู้โฆษณาหรือผู้สนับสนุน ขึ้นอยู่กับที่ที่ท่านอยู่อาศัย
  • สำหรับแบบสำรวจและแบบสอบถามนั้น ในกรณีที่มีการเปิดเผยคำตอบเป็นสาธารณะ จะมีการแจ้งผู้ใช้ในเวลาที่ผู้ใช้ทำแบบสำรวจหรือแบบสอบถาม มิเช่นนั้นเราจะเปิดเผยเพียงข้อมูลโดยรวมของคำตอบของผู้ใช้ในแบบสำรวจหรือแบบสอบถามให้ผู้ร่วมตอบแบบสำรวจท่านอื่นทราบ ในกรณีที่แบบสำรวจหรือแบบสอบถามให้ผู้ใช้ส่งความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร และในกรณีที่ HonestDocs แจ้งให้ผู้ใช้ทราบถึงการเปิดเผยนั้นในเวลาที่ผู้ใช้ทำแบบสำรวจหรือแบบสอบถาม HonestDocs ขอสงวนสิทธิในการเปิดเผยข้อมูลใดๆซึ่งผู้ใช้ได้ให้ไว้ โดยที่จะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งระบุตัวตนของผู้ใช้เป็นการเฉพาะ
  • หากเราได้จ้างบุคคลภายนอกเพื่อประมวลผลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ผู้ประมวลผลนั้นจะต้องผูกพันตามข้อสัญญาอันมีหน้าที่ในการ: (1) ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งอันเป็นลายลักษณ์อักษรของเราที่ได้ให้ไว้ล่วงหน้า และ (2) ใช้มาตรการในการปกป้องการเก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล พร้อมทั้งข้อบังคับเพิ่มเติมตามกฎหมายที่ใช้บังคับ
  • บริการนี้จะมีลิงค์ไปยังเว็บไซต์หรือพันธมิตรอื่นๆซึ่งการประมวลผลฃข้อมูลอาจแตกต่างจากเรา ท่านควรปรึกษาเรื่องนโยบายส่วนตัวของบุคคลภายนอกนี้เพื่อศึกษาว่าความเป็นส่วนตัวของท่านได้รับการคุ้มครองอย่างไร
 1. การส่งข้อมูลระหว่างประเทศ

เนื่องด้วยลักษณะความเป็นสากลของธุรกิจเรา เราอาจต้องส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายในกลุ่มบริษัท HonestDocs และให้แก่บุคคลภายนอกดังที่ระบุไว้ในข้อ 7 และข้อ 8 ข้างต้น เพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายนี้ ด้วยเหตุนี้ เราอาจส่งของมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังประเทศอื่นซึ่งอาจมีกฎหมายหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลแตกต่างออกไปจากกฎหมายข้อบังคับที่ใช้อยู่ในประเทศที่ท่านอยู่อาศัย

 1. ความปลอดภัยของข้อมูล

เราจะดำเนินการตามที่สามารถปฏิบัติได้จริงเพื่อรับรองว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับความคุ้มครองโดยไม่ให้มีการเข้าถึง ประมวลผล และ/หรือใช้ โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือโดยบังเอิญ

 1. การเข้าถึงข้อมูลและความถูกต้องของข้อมูล

ท่านอาจเข้าถึง แก้ไข หรือขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยการเข้าสู่บัญชีของท่านหรือติดต่อเรา รายละเอียดการติดต่อเรา:

ส่งถึง: เจ้าหน้าที่รับผิดชอบดูแลความเป็นส่วนตัว

ที่อยู่: ยูนิต 18, 5/F อีสต์ โอเชี่ยน เซ็นเตอร์ 98 ถนนแกรนด์วิล ซิม ชา ซุย อีสต์ เกาลูน ฮ่องกง

อีเมล: [email protected]

 1. การเก็บข้อมูล

เราจะดำเนินการทุกอย่างตามความเหมาะสมเพื่อรับรองว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเก็บรักษาไว้เพียงเท่าที่จำเป็นเพื่อทำตามวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม หลังจากนั้นข้อมูลจะถูกทำลาย

 1. ฉันสามารถทำอะไรได้บ้างเพื่อควบคุมข้อมูลของฉัน

ท่านอาจดำเนิการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้ได้โดยตรงตามความพึงพอใจของท่าน:

การสมัครรับจดหมายข่าวและอีเมลของท่าน: ท่านสามารถเลือกออกหรือยกเลิกการสมัครรับจดหมายข่าวหรืออีเมลอื่นๆในเวลาใดก็ได้โดยทำตามวิธีที่ระบุไว้ท้ายจดหมายข่าวหรืออีเมลที่ท่านได้รับ ในบริการบางอย่าง การสื่อสารของสมาชิกเกี่ยวกับบริการเป็นส่วนหนึ่งของบริการนั้นซึ่งท่านได้สมัครไว้ และท่านอาจได้รับอีเมลต่อไปอันเป็นส่วนหนึ่งของบริการนั้น เว้นแต่ท่านจะได้ยกเลิกบัญชีของท่าน แม้ว่าท่านจะได้เลือกออกจากรายการจดหมายข่าวหรืออีเมลก็ตาม

การแจ้งเตือน: เราจะส่งการแจ้งเตือนให้ท่านเป็นครั้งคราวเพื่อแจ้งข้อมูลใหม่ๆเกี่ยวกับงานหรือโปรโมชั่นใดๆที่เราจะจัดขึ้นให้ท่านทราบ หากท่านไม่ต้องการรับการสื่อสารเช่นนี้อีกต่อไป ท่านอาจปิดการแจ้งเตือนในเครื่องมือของท่าน เพื่อยืนยันว่าท่านจะได้รับการแจ้งเตือนอย่างเหมาะสม เรามีความจำเป็นที่จะต้องเก็บข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับเครื่องมือของท่าน เช่น ระบบปฏิบัติการ และข้อมูลระบุตัวตนผู้ใช้

บริการตามที่ตั้ง: ท่านอาจเลือกเอาข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้งซึ่งเก็บโดย HonestDocs ออกในเวลาใดก็ได้โดยทำการแก้ไขในการติดตั้งของโทรศัพท์มือถือของท่าน (ซึ่งโดยปกติจะอยู่ในส่วนการติดตั้งของเครื่องมือของท่าน)

คุกกี้และพิกเซล แท็ก: ท่านอาจหยุดหรือห้ามคุกกี้และพิกเซล แท็กบนคอมพิมเตอร์ของท่าน หรือกำจัดคุกกี้ออกจากเบราว์เซอร์ของท่านโดยปรับเว็บเบราว์เซอร์ของท่านตามความต้องการ อย่างไรก็ตาม หากท่าน “ปิดการใช้งาน” กำจัด หยุดการใช้งานคุกกี้หรือพิกเซล แท็ก แม้ว่าท่านจะยังใช้บริการ ท่านอาจไม่สามารถใช้คุณลักษณะ การทำงาน หรือบริการเหล่านี้ได้

หากท่านมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายนี้ ท่านสามารถติดต่อเราได้ที่ [email protected]

22 มีนาคม 2562