February 17, 2017 14:33

เวลานุก่อเตาถ่านชอบสำลักควันที่ก่อ และหายใจไม่ออกคร้าต้องก่อถ่านทุกวันด้วยคร้าพอมีวิธีแก้ไขไม่คร้า

คำตอบที่คุณจะได้เป็นเพียงความเห็นจากแพทย์ ไม่สามารถแทนการวินิจฉัยโรค โปรดพบแพทย์ที่สถานพยาบาลเพื่อการรักษาที่ถูกต้อง มีเหตุฉุกเฉิน โทร. 1669