Myocardial Infarction - สาเหตุ อาการ การรักษา ป้องกัน
ยา Norco - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Aldactone - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา อะม็อกซี่ - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Zithromax - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Benadryl - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
Biotin - ข้อมูล วิธีใช้ ผลข้างเคียง
ยา Buspar - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Cleocin - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Cortisone - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Valium - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Neurontin - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Hydrocodone - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Advil / Motrin - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Escitalopram - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Lorazepam - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Losartan - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Lopressor / Toprol XL - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Prednisone - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Prilosec - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Prozac - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Ultram - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Desyrel - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
วิตามินบี 12 - ข้อมูล วิธีใช้ ผลข้างเคียง
ยา Cholecalciferol - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
วิตามินดี - ข้อมูล วิธีใช้ ผลข้างเคียง
ยา Flexeril - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Klonopin - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Niacin - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Loratadine - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Acyclovir - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Tryptanol / Polytanol - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Eliquis - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Circadin - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Zyrtec - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Benzonatate - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Nabumetone - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Lactobacillus Acidophilus - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Prenolol - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Baclofen - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Keflex - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Cifloxin - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Diclofenac - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Doxy / Doxylcap - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Levothyroxine - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Flagyl - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Remeron - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Naproxen - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Topamax - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Zoloft - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Albuterol - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Controloc - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Sulfamethoxazole - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Pravachol - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Celexa - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา OxyContin - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Duloxetine - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Magnesium Citrate - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Wellbutrin - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Xanax - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Lyrica - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา มอร์ฟีน - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Aliskiren - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Magnesium Oxide - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา 5-Hydroxytryptophan - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
Triamcinolone (ไตรแอมซิโนโลน) - ยารักษาโรคหืด
ยา Terbutaline - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Quetiapine - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Zyrtec-D - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Cetirizine - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Dicloxacillin - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Rocephin - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Amlodipine - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Amlodipine - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Venlafaxine - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Voltfast - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Neo-Penotran Fortte - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Yasmin 21 - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Mercilon 21 และ 28 - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา ไดแอน 35 - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา ดิออร์รา 21 และ 28 - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Postinor 2 - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Maple Forte - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Evra - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Miracid - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Cetirizine - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Chlorpheniramine - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Prednisolone - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Amlodipine - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Metronidazole - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Norfloxacin - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Ceftriaxone - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Dixocillin - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Meropenem - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Doxycycline - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Ciprofloxacin - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Ibuprofen - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Tylenol - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Tramal - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง
ยา Celebrex - ข้อมูล ข้อบ่งใช้ ผลข้างเคียง