ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์และแอป HD


บริษัท Bimini Ventures และบริษัทในเครือ (“HD”, “เรา”, “พวกเรา”) เป็นเจ้าของและทำเว็บไซต์ www.hd.co.th (“เว็บไซต์”) และให้บริการที่เกี่ยวข้องกับหรือเสนอบนเว็บไซต์ (รวมเรียกว่า “บริการ”) บริการนั้นอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะอุปกรณ์ อีเมล กระดานข่าว ข้อความ พื้นที่พูดคุย กลุ่มข่าว ชุมชน การชิงโชค และการประกวดสำหรับผู้บริโภค ปฏิทิน และแอพพลิเคชั่นโทรศัพท์มือถือ 

ท่านได้ตกลงผูกพันกับข้อกำหนดการใช้นี้ (“TOU”) ในแต่ละครั้งที่ท่านเข้าใช้เว็บไซต์หรือบริการ ซึ่งควบคุมการใช้เว็บไซต์และบริการของท่าน รวมถึงบุคคลใดๆ ซึ่งใช้คอมพิวเตอร์ของท่าน ซึ่งท่านท่านต้องรับรองว่าบุคคลนั้นได้ปฏิบัติตาม TOU นี้และจะต้องรับผิดชอบทั้งหมด หากท่านไม่ตกลงที่จะผูกพันตาม TOU ทั้งหมด ท่านจะไม่สามารถใช้เว็บไซต์หรือบริการได้  

1. เว็บไซต์มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ทางสารสนเทศเท่านั้น และไม่ได้มีขึ้นเพื่อให้คำแนะนำทางการแพทย์

เว็บไซต์และบริการนี้เสนอข้อมูลที่เกี่ยวกับสุขภาพ สมรรถภาพทางกาย และโภชนาการ แต่ได้ถูกออกแบบขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ทางสารสนเทศเท่านั้น ท่านไม่ควรใช้ข้อมูลนี้แทนและข้อมูลนี้ไม่สามารถแทนคำแนะนำทางการแพทย์ การวินิจฉัยโรค หรือการรักษาได้ 

หากท่านมีข้อสงสัยหรือคำถามเกี่ยวกับสุขภาพของท่านหรือเกี่ยวกับเนื้อหาบนเว็บไซต์หรือบริการ ท่านควรปรึกษากับแพทย์เสมอ ไม่ควรเพิกเฉย หลีกเลี่ยง หรือประวิงเวลาในการขอคำแนะนำทางการแพทย์หรือเกี่ยวกับสุขภาพจากผู้เชี่ยวชาญที่ดูแลสุขภาพของท่านเพราะการใช้ข้อมูลใดๆที่อยู่บนเว็บไซต์หรือผ่านทางบริการจะถือเป็นความเสี่ยงของท่านแต่เพียงผู้เดียว 

สิ่งที่โพสต์บนเว็บไซต์หรือมีอยู่ในบริการไม่ได้มีเจตนาให้เป็นและจะไม่ถือว่าเป็นการดำเนินการทางการแพทย์หรือการแนะแนวทางการรักษา กรุณาอย่าใช้เว็บไซต์นี้หากท่านพบสิ่งใดๆ ที่ไม่พึงประสงค์

การใช้เว็บไซต์และบริการของท่านจะไม่เป็นการสร้างความสัมพันธ์ของแพทย์/ผู้ป่วย แบบส่วนตัวหรือเอกสิทธ์ หรือความสัมพันธ์อื่นใด ไม่ว่าในลักษณะใดๆซึ่งอาจก่อให้เกิดหน้าที่ขึ้นแก่เรา เราจะไม่แนะนำหรือรับรองการทดสอบ แพทย์ สถานรักษาพยาบาล กระบวนการ ความเห็น ผลิตภัณฑ์ หรือข้อมูลอื่นๆ เฉพาะทางใดๆ ซึ่งอาจปรากฎบนเว็บไซต์หรือบริการ

เว็บไซต์หรือบริการในบางส่วนอาจอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการใช้เพิ่มเติม ซึ่งท่านท่านได้อ่านและตกลงผูกพันตามข้อกำหนดการใช้ที่ใช้บังคับกับส่วนดังกล่าว โดยการใช้เว็บไซต์หรือบริการในส่วนนั้น หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของส่วนนั้น หากข้อกำหนดการใช้เพิ่มเติมใดๆ ซึ่งใช้บังคับกับส่วนนั้นขัดกับ TOU นี้ ให้ข้อกำหนดการใช้เพิ่มเติมมีผลใช้บังคับเหนือกว่า

เว็บไซต์และบริการนี้ไม่เหมาะแก่การใช้โดยเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี เว้นแต่ได้ใช้ภายใต้การควบคุมดูแลของบิดามารดาหรือผู้ปกครอง

2. หน้าที่ของผู้ใช้

ท่านตกลงปฏิบัติตามบรรดากฎหมายและกฎระเบียบท้องถิ่นและสากลซึ่งใช้บังคับกับการใช้เว็บไซต์และบริการของท่าน ท่านยังรับทราบและตกลงว่าการที่ท่านใช้งานอินเตอร์เน็ตและเข้าถึงเว็บไซต์เป็นความเสี่ยงของท่านแต่เพียงผู้เดียว ท่านควรเข้าใจด้วยว่าจะไม่มีการรับประกันการเก็บรักษาความลับของการสื่อสารหรือสิ่งที่ได้มีการส่งไปยัง/จากเว็บไซต์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต ดังนั้น HD จะไม่รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของข้อมูลใดๆที่ส่งไปยังหรือส่งจากเว็บไซต์ HD ขอสงวนสิทธิในการห้ามหรือยกเลิกการใช้หรือการเข้าถึงเว็บไซต์ไม่ว่าในเวลาใดๆและไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ โดยไม่ต้องแจ้ง

3. ทรัพย์สินทางปัญญา

บรรดาข่าวสาร ข้อมูล เสียง เนื้อหา ดนตรี ภาพถ่าย ภาพกราฟฟิก ซอฟต์แวร์ วีดีโอ ข้อความ หรือสิ่งอื่นใดซึ่งได้แสดงบนหรือผ่านทางเว็บไซต์ (รวมเรียกว่า “เนื้อหา”) เป็นข้อมูลอันมีเจ้าของซึ่งคุ้มครองโดยกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาหรือกฎหมายอื่นที่ใช้บังคับและเป็นทรัพย์สินของ HD แต่เพียงผู้เดียว หรือเป็นทรัพย์สินที่ HD ได้รับอนุญาต และคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ สิทธิบัตร หรือสิทธิความเป็นเจ้าของอื่นๆ และกฎหมาย เราและ/หรือผู้อนุญาตเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในการเลือก การร่วมมือ การจัดการ และการปรับปรุงเนื้อหา เว้นแต่เราจะได้ระบุเป็นอย่างอื่นเป็นลายลักษณ์อักษร บริการนี้มีขึ้นเพื่อการใช้โดยส่วนตัวของท่านโดยมิใช่เป็นการใช้ในเชิงพาณิชย์ โดยที่ไม่เป็นการจำกัดหลักทั่วไปดังที่ได้กล่าวมาแล้ว การคัดลอก ทำซ้ำซึ่งบริการ โปรแกรม ผลิตภัณฑ์ ข้อมูล หรือสิ่งใดๆ ซึ่งจัดให้โดย HD แก่เซิร์ฟเวอร์หรือตำแหน่งที่ตั้งอื่นๆ เพื่อการผลิตซ้ำ หรือจัดจำหน่ายซ้ำนั้น ห้ามมิให้กระทำโดยชัดแจ้ง

4. แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับกระดานข้อความ ห้องสนทนา และการโพสต์

HD เป็นผู้จัดการกระดานข้อความ กลุ่มสนทนา และกลุ่มสาธารณะอื่นๆ บนเว็บไซต์และผ่านทางบริการ ซึ่งมีเจตนาที่จะให้เป็นศูนย์กลางการพูดคุยสำหรับผู้ใช้และผู้สมัครใช้เว็บไซต์ สิ่งนี้เป็นกลุ่มสาธารณะและข้อมูลใดๆ ที่ท่านโพสต์ลงบนเว็บไซต์หรือผ่านทางบริการอาจพบเห็นโดยบุคคลใดๆ ในอินเตอร์เน็ต ผู้ใช้จะสามารถแก้ไขหรือลบโพสต์ของตนหลังจากโพสต์ได้

นอกจากการกระทำที่ต้องห้ามดังที่ได้ระบุไว้ข้างต้นแล้ว เมื่อมีการโพสต์ข้อมูลและสื่อบนเว็บไซต์หรือผ่านทางบริการ ท่านจะต้องไม่:

 • โพสต์สิ่งใดๆที่เป็นการแทรกแซงหรือขัดขวางเว็บไซต์หรือการทำงานของเว็บไซต์ รวมถึงไฟล์ที่มีรหัสอันตราย ไวรัส ไฟล์เสีย หรือซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมอื่นใดๆที่คล้ายคลึงกันซึ่งอาจทำลายการทำงานของคอมพิวเตอร์ของคนอื่น เครือข่าย หรือเว็บไซต์ได้
 • โพสต์คำพูดหรือสิ่งใดที่เป็นการหมิ่นประมาท หรือทำลายชื่อเสียง ก่อความรำคาญ ข่มเหง ติดตาม ข่มขู่ ขู่ขวัญ แกล้ง หรือละเมิดสิทธิของผู้อื่นด้วยประการใดๆ
 • ลบหรือแก้ไขสิ่งใดๆที่โพสต์โดยบุคคลหรือองค์กรอื่น
 • โพสต์คำพูดหรือสิ่งใดที่แสดงถึงความดื้อรั้น เกลียดชัง การโจมตีชาติพันธ์ ความหยาบคาย ความหยาบโลน ความลามกอนาจาร การดูหมิ่นศาสนาหรือความน่ารังเกียจใดๆ รวมถึงภาษา หรือรูปภาพ ซึ่งโดยปกติถือเป็นความไม่รับผิดชอบหรือไม่เหมาะสมในสังคมหรือโดยความเป็นมืออาชีพ
 • โพสต์คำพูดหรือสิ่งใดที่สนับสนุนให้เกิดการกระทำผิดอาญาหรือที่อาจก่อให้เกิดความรับผิดหรือเป็นการละเมิดกฎหมายหรือกฎระเบียบในเขตอำนาจศาลใดๆ
 • โพสต์คำพูดหรือสิ่งใดที่เป็นการทำร้ายผู้เยาว์ไม่ว่าในทางใดๆ
 • โพสต์คำพูดหรือสิ่งใดที่เป็นการสวมรอยเป็นบุคคลหรือองค์กรอื่น ไม่ว่าเป็นเรื่องจริงหรือเป็นเรื่องที่แต่งขึ้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะลูกจ้างและผู้แทนของ HD
 • โพสต์คำพูดหรือสิ่งใดที่เป็นการพูดเท็จเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของตนกับองค์กรใดๆ และ/หรือ HD
 • โพสต์สิ่งใดที่ละเมิดความเป็นส่วนตัวหรือสิทธิสาธารณะของบุคคลอื่น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การโพสต์ข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนของคนอื่น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะที่อยู่ หมายเลขโทศัพท์ ที่อยู่อีเมล รูปภาพ วิดีโอ หมายเลขบัตรเครดิต หรือข้อมูลที่เป็นความลับ
 • โพสต์คำพูดหรือสิ่งใดที่ก่อให้เกิดเมลขยะ สแปม หรือโฆษณาหรือสิ่งส่งเสริมการขายที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ลิงค์ต่างๆไปยังผลิตภัณฑ์หรือบริการทางการค้าหรือการรณรงค์ทางการเมืองใดๆ
 • โพสต์สิ่งที่น่ารังเกียจ หรือยับยั้ง หรือขัดขวาง บุคคลหรือองค์กรใดๆจากการใช้หรือใช้ประโยชน์คุณลักษณะเชิงโต้เติบหรือส่วนอื่นใดของเว็บไซต์ ตามความเห็นของ HD แต่เพียงผู้เดียว หรืออาจทำให้ HD หรือผู้ใช้ของ HD เกิดความเสียหายหรือมีความรับผิดในลักษณะใดๆ หรือ
 • โพสต์สิ่งที่ละเมิด หรืออาจะละเมิดสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า ลิขสิทธิ์ หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิความเป็นเจ้าของใดๆของบุคคลใด HD จะไม่รับผิดชอบใดๆต่อผู้ใช้สำหรับการบ่งบอก การทำเครื่องหมาย หรือสิ่งอื่นใดที่อาจช่วยผู้ใช้ในการตัดสินว่าสิ่งที่โพสต์มีลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายการค้าหรือไม่ ผู้ใช้จะต้องรับผิดแต่เพียงผู้เดียวสำหรับความเสียหายใดๆอันเกิดจากการละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิความเป็นเจ้าของ หรือความเสียหายอื่นใดอันเกิดจาการส่งสิ่งนั้น

HD ขอปฏิเสธโดยชัดแจ้งในบรรดาความรับผิดชอบและการรับรอง และขอไม่รับรองความสมบูรณ์ตามกฎหมายในความเห็น คำแนะนำ ข้อมูล หรือคำพูดใดๆที่ได้มีหรือแสดงโดยบุคคลภายนอกในกลุ่มสาธารณะนี้ และเราจะไม่รับผิดชอบในข้อผิดพลาดหรือการละเลยใดๆในโพสต์นั้น หรือในไฮเปอร์ลิงค์ที่อยู่ในข้อความใดๆ ไม่ว่าในสถานการณ์ใด HD หรือบริษัทในเครือ ผู้จัดหา หรือตัวแทนของ HD จะไม่รับผิดสำหรับการสูญเสียหรือความเสียหายซึ่งเกิดขึ้นโดยการที่ท่านได้เชื่อถือข้อมูลที่ได้มาจากกลุ่มสาธารณะนี้ ความเห็นที่แสดงในกลุ่มสาธารณะนี้เป็นความเห็นของผู้มีส่วนร่วมแต่เพียงฝ่ายเดียว และไม่เป็นการสะท้อนถึงความเห็นของ HD HD ไม่มีหน้าที่ใดๆในการควบคุมดูแลเนื้อหาหรือโพสต์ใดในกระดานข้อความ ห้องสนทนา หรือกลุ่มสาธารณะอื่นๆ อย่างไรก็ตาม เราขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ปฏิเสธ การโพสต์ หรือลบโพสต์หรือเนื้อหาใดๆออก ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ลบบัญชีผู้ใช้ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ และเปิดเผยสิ่งนั้น และสถานการณ์แวดล้อมเกี่ยวกับการกระทำนั้น ให้บุคคลภายนอกทราบ เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ กระบวนการทางกฎหมาย หรือคำขอของรัฐ และเพื่อปกป้องพวกเราเอง ลูกค้า ผู้สนับสนุน ผู้ใช้ และผู้เยี่ยมชมของเรา

โดยการที่ได้ส่งหรือถ่ายทอดให้เราซึ่งเนื้อหา ภาพ วิดีโอ ไฟล์เสียง คำแนะนำที่สร้างสรรค์ แนวคิด ข้อความ ความคิด ข้อมูล หรือสิ่งอื่นใด (รวมเรียกว่า “สิ่งที่ถ่ายทอด”) หรือโดยการโพสต์สิ่งที่ถ่ายทอดนั้นบนเว็บไซต์ ท่านได้ให้สิทธิเราหรือผู้ออกแบบของเราซึ่งเป็นสิทธิที่สามารถใช้ได้ทั่วโลก ไม่จำกัด สามารถอนุญาตหรือโอนต่อได้ ไม่มีค่าสิทธิ ไม่จำกัดเวลาสิ้นสุด และไม่สามารถเพิกถอนได้ ในการใช้ ทำซ้ำ เผยแพร่ แก้ไข สร้างงานดัดแปลง ทำให้เป็นสาธารณะ แสดงออกสาธารณะ ประมวลผลในเชิงดิจิทัล ขาย เสนอเพื่อขาย และนำสิ่งที่ถ่ายทอดนั้นเข้าไปในสื่อใดๆซึ่งเป็นที่รู้จักอยู่ในปัจจุบัน หรือที่คิดค้นขึ้นใหม่ในอนาคต ไม่ว่าด้วยวัตถุประสงค์ใดๆ ไม่ว่าทางการค้าหรืออย่างอื่น โดยไม่มีค่าตอบแทนแก่ท่าน การอนุญาตดังกล่าวแก่ HD ถือว่าได้มีการชำระค่าตอบแทนกันแล้วเต็มจำนวนและไม่มีค่าสิทธิ ท่านรับรองและรับประกันว่าบุคคลหรือองค์กรใดๆที่มีชื่อหรือมีภาพอยู่ในสิ่งที่ถ่ายทอดได้อนุญาต ให้สิทธิ หรือมอบอำนาจตามที่จำเป็น ให้ HD ใช้สิ่งที่ถ่ายทอดนั้นตามการอนุญาตนั้นแล้ว สิ่งที่ถ่ายทอดซึ่งได้เปิดเผยหรือโพสต์ผ่านกระดานข้อความ กลุ่มสนทนา หรือกลุ่มสาธารณะอื่นไม่อยู่ภายใต้หน้าที่ใดๆไม่ว่าจะเป็นการรักษาความลับ หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย หรืออื่นใด

  5. ธุรกรรมทางการค้า

  อาจมีการเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการบางอย่างบนเว็บไซต์หรือผ่านทางบริการ ในกรณีที่ท่านประสงค์จะซื้อหรือสมัครเพื่อรับผลิตภัณฑ์หรือบริการเหล่านี้ ท่านอาจถูกสอบถามโดย HD หรือบุคคลภายนอกผู้ได้รับอนุญาตเพื่อขอข้อมูลบางอย่าง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ บัญชีธนาคาร และข้อมูลบัตรเครดิตของท่าน 

  1. ท่านตกลงที่จะมอบข้อมูลดังกล่าวรวมถึงข้อมูลอื่นๆ ที่สำคัญให้เราหรือบุคคลภายนอกนั้น 
  2. ท่านยอมรับว่าข้อมูลที่ให้นั้นถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน 
  3. ท่านตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาที่ท่านอาจเข้าทำสำหรับการซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการของท่าน 
  4. ท่านจะต้องรับผิดชอบในบรรดาค่าใช้จ่ายซึ่งได้เกิดขึ้นสำหรับบัญชีของท่านรวมถึงชำระภาษีที่ต้องชำระ 

  โดยการที่ท่านได้ให้หมายเลขบัตรเครดิต บัญชีธนาคาร และข้อมูลการชำระเงินที่เกี่ยวข้องของท่านแก่ HD ท่านได้ตกลงแล้วว่า HD และ/หรือบุคคลภายนอกผู้ให้บริการของเราได้รับอนุญาตให้แจ้งหนี้ในบัญชีของท่านทันทีสำหรับบรรดาค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายซึ่งถึงกำหนดและต้องชำระแก่เราอันเกิดจากคำสั่งของท่าน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะค่าธรรมเนียมบริการ ค่าธรรมเนียมการสมัคร หรือค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวกับการเข้าถึงบริการ และ/หรือการซื้อผลิตภัณฑ์ของท่าน 

  หากการเข้าถึงบริการนั้นต้องมีการชำระเงินเป็นงวด ท่านตกลงว่าเรา (หรือบุคคลภายนอกผู้ให้บริการการชำระเงินของเรา) อาจแจ้งหนี้ในบัญชีของท่านโดยอัตโนมัติในตอนเริ่มต้นของระยะเวลาแต่ละงวด เราขอสงวนสิทธิในการเพิ่มค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียม หรือมีค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมประเภทใหม่ในเวลาใดก็ได้ โดยเราจะมีการแจ้งล่วงหน้าตามความเหมาะสมให้ท่านทราบผ่านทางโพสต์บนเว็บไซต์หรือโดยวิธีอื่นที่เราเห็นว่าเหมาะสมเป็นครั้งคราวไป (รวมถึงจดหมายอิเล็กทรอนิกส์และจดหมายตามแบบธรรมเนียมปฏิบัติ) ท่านตกลงที่จะแจ้งให้ HD ทราบทันทีถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆในที่อยู่ส่งใบแจ้งหนี้ ข้อมูลบัญชีธนาคาร หรือบัตรเครดิตซึ่งใช้สำหรับการชำระเงินภายใต้ข้อกำหนดการใช้นี้ 

  สิทธิของท่านในการที่จะใช้บริการหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้ชำระเงินแล้วจะขึ้นอยู่กับการได้รับการชำระเงินนั้นของเรา หากการชำระเงินไม่สำเร็จหรือมีการคืนเงินด้วยเหตุใดๆ รวมถึงการเรียกเงินคืน เราขอสงวนสิทธิในการระงับหรือยกเลิกการเข้าถึงและบัญชีของท่าน ท่านตกลงว่าหากเราไม่สามารถเก็บค่าธรรมเนียมซึ่งท่านได้ค้างชำระไว้กับเราสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ระบุในคำสั่งของท่าน เราอาจดำเนินการอื่นๆตามที่เราเห็นว่าจำเป็นเพื่อเก็บค่าธรรมเนียมจากท่าน และท่านจะต้องรับผิดชอบในบรรดาต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกับเราอันเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินนั้น รวมถึงค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเงิน ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมศาล และค่าบริการทนายความ สำหรับคำถามเกี่ยวกับการชำระเงินและการแจ้งค่าใช้จ่าย กรุณาอีเมล support@honestdocs.co

  6. เนื้อหาของบุคคลภายนอก

  ความเห็น คำแนะนำ คำพูด บริการ โฆษณา ข้อเสนอ หรือข้อมูลหรือเนื้อหาอื่นใดๆ ซึ่งได้แสดงออกมาหรือทำให้มีขึ้นบนเว็บไซต์โดยบุคคลภายนอก รวมถึงผู้ให้ข้อมูล เป็นของผู้เขียนหรือผู้เผยแพร่ที่เกี่ยวข้อง และไม่ใช่ของ HD HD และผู้บริการให้เนื้อหาซึ่งเป็นบุคคลภายนอกจะไม่รับรองความถูกต้อง ความสมบูรณ์ หรือความมีประโยชน์ของเนื้อหาใดๆ นอกจากนี้ HD จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือในความเห็น คำแนะนำ หรือคำพูดใดๆที่มีบนเว็บไซต์หรือบริการ ท่านอาจได้รับเนื้อหาผ่านทางเว็บไซต์หรือบริการที่อาจละเมิดนโยบายของเรา เป็นการแสดงออกทางเพศ หรือเป็นที่ไม่พึงปรารถนา ท่านจะเข้าสู่เว็บไซต์และใช้บริการด้วยความเสี่ยงของท่านเอง เราจะไม่รับผิดชอบในความเสี่ยงของท่านที่อาจจะได้รับเนื้อหาของบุคคลภายนอกบนเว็บไซต์หรือบริการ

  7. การชิงโชค การประกวด และเกม

  หาก HD จัดให้มีการชิงโชค การประกวด หรือเกมบนเว็บไซต์ จะต้องมีกฎที่ใช้บังคับกับกิจกรรมดังกล่าวให้อ่านทางลิงค์ ไฮเปอร์เท็กซ์ ซึ่งแสดงให้เห็นชัดเจนบนหน้าที่มีการชิงโชค การประกวด หรือเกมนั้น โดยการทำหรือเข้าร่วมกิจกรรมใดๆดังกล่าว ท่านได้ตกลงที่จะอยู่ภายใต้กฎ ระเบียบและขั้นตอนเหล่านั้น กรุณาอย่าลืมที่จะอ่านกฎอย่างระมัดระวังก่อนการเข้าร่วม

  8. บัญชี รหัสผ่าน และความปลอดภัย

  หากเว็บไซต์หรือบริการใดๆกำหนดให้ท่านต้องเปิดบัญชี ท่านต้องดำเนินการลงทะเบียนโดยการให้ HD ซึ่งข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และถูกต้อง ตามแบบฟอร์มลงทะเบียนที่ใช้ ท่านรับทราบว่าการให้ข้อมูลใดๆแก่ HD ซึ่งเป็นข้อมูลเท็จ ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบัน หรือไม่สมบูรณ์นั้น HD ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการเข้าถึงและการใช้เว็บไซต์ และ/หรือบริการของท่าน ในส่วนหนึ่งของขั้นตอนการลงทะเบียน ท่านจะได้รับการร้องขอให้เลือกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน ท่านจะเป็นผู้รับผิดชอบในการดำรงไว้ซึ่งความปลอดภัยและการเก็บรักษาความลับของบัญชีและรหัสผ่านของท่านโดยทั้งหมด นอกจากนี้ ท่านจะเป็นผู้รับผิดชอบในบรรดากิจกรรมและการกระทำใดๆไม่ว่าจะโดยท่านเองหรือผู้อื่นซึ่งกระทำผ่านบัญชีของท่านโดยทั้งสิ้น ท่านตกลงจะแจ้ง HD ทันทีหากมีการใช้บัญชีของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือมีการละเมิดความปลอดภัยใดๆเกิดขึ้น HD จะไม่รับผิดสำหรับการสูญเสียใดๆที่ท่านได้รับอันเกิดจาการที่ผู้อื่นใช้รหัสผ่านหรือบัญชีของท่าน ไม่ว่าท่านจะทราบหรือไม่ก็ตาม

  9. การลิงค์ไปยังเว็บไซต์

  ท่านอาจลิงค์ไปยังบริการของเรา โดยที่ท่านได้ทำในลักษณะที่เป็นธรรมและถูกต้องตามกฎหมาย และไม่เป็นการทำลายชื่อเสียงของเรา ท่านจะต้องไม่สร้างลิงค์ในลักษณะที่ส่อไปในรูปแบบของความร่วมมือ การอนุมัติ หรือการรับรองในส่วนของเราซึ่งไม่ได้มีขึ้นจริง เราขอสงวนสิทธิในการไม่อนุญาตให้ท่านลิงค์ไปยังเว็บไซต์ไม่ว่าในเวลาใดตามดุลยพินิจของเรา หากเราได้ใช้สิทธินั้น ท่านตกลงที่จะลบและปิดการใช้งานบรรดาลิงค์ไปยังเว็บไซต์ของท่านทันที

  10. การติดต่อกับบุคคลภายนอก

  การเข้าร่วม การติดต่อ หรือการติดต่อทางธุรกิจกับบุคคลภายนอกใดๆบนหรือผ่านทางเว็บไซต์และบริการของเรา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ นักโฆษณาหรือผู้ใช้อื่น อันเกี่ยวกับการชำระเงิน และการส่งมอบสินค้าและบริการใด และข้อกำหนด เงื่อนไข คำรับรอง การรับประกันอื่นใดซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการติดต่อนั้น เป็นเรื่องระหว่างท่านและบุคคลภายนอกผู้นั้นเท่านั้น ท่านตกลงว่า HD จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดในการสูญเสีย ความเสียหาย หรือเรื่องอื่นใดซึ่งเกิดจากการติดต่อนั้น

  11. ความเป็นส่วนตัว

  นโยบายความเป็นส่วนตัวของ HD ที่เกี่ยวกับการเก็บและการใช้ข้อมูลซึ่งสามารถระบุตัวตนของท่านถูกระบุไว้ใน www.honestdocs.co/privacy-policy และถูกรวมไว้ใน TOU นี้ ท่านได้ตกลงว่าท่านยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา โดยการเข้าสู่เว็บไซต์และบริการ

  12. การไม่รับประกัน

  เว็บไซต์และบริการนี้ และเนื้อหา เครื่องมือ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการใดๆที่ได้แสดง เข้าถึง หรือให้บนหรือผ่านทางเว็บไซต์และบริการ เป็นการจัดให้มี “ตามสภาพที่เป็นอยู่” “ตามที่มี” โดยไม่มีการรับประกันในลักษณะใดๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้ง โดยปริยาย หรือตามกฎหมาย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการรับประกันในสิทธิความเป็นเจ้าของ ความไม่ละเมิดสิทธิ สภาพการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ หรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ โดยไม่เป็นจำกัดหลักทั่วไปดังที่ได้กล่าวมาแล้ว HD ผู้จัดหา และตัวแทนของ HD ไม่รับประกันและปฏิเสธโดยชัดแจ้งว่า: 

  1. การใช้เว็บไซต์ และ/หรือบริการ และการเข้าถึงและใช้บรรดาเครื่องมือและลักษณะการปฏิบัติงานในนั้นของท่านจะเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ไม่มีข้อผิดพลาด หรือปลอดภัย 
  2. ว่าข้อมูลใดๆที่ได้รับมานั้นถูกต้อง เชื่อถือได้ หรือสมบูรณ์ 
  3. ว่าความบกพร่องจะได้รับการแก้ไข หรือ 
  4. ว่าซอฟต์แวร์ บริการ เว็บไซต์ หรือเซิร์ฟเวอร์ใดๆที่เว็บไซต์หรือบริการตั้งอยู่นั้นจะไม่มีไวรัส มัลแวร์ หรือส่วนประกอบอื่นใดที่เป็นอันตราย การใช้เว็บไซต์และบริการ และข้อมูลหรือสิ่งใดๆของท่าน ซึ่งได้มีบนหรือผ่านทางเว็บไซต์และบริการเป็นความเสี่ยงของท่านเองทั้งสิ้น เราไม่ให้คำรับรองหรือการรับประกันเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการซึ่งได้ขายหรือโฆษณาในนี้ หรือการดำเนินการตามกฎระเบียบของรัฐซึ่งให้เปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ยา อันเกี่ยวกับเนื้อหาที่มีบนเว็บไซต์หรือผ่านทางบริการ เราไม่ให้คำรับรองหรือการรับประกันเกี่ยวกับการรักษา การกระทำหรือดำเนินการทางการแพทย์ การใช้ยา หรือข้อมูลที่เสนอหรือมีให้ภายในหรือผ่านทางเว็บไซต์ หรือบริการ

  13. การจำกัดความรับผิด

  HD กรรมการ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง ผู้รับจ้าง ตัวแทน หรือผู้สนับสนุน จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อท่านหรือบุคคลใดสำหรับการสูญเสีย หรือความเสียหาย หรือความเสียหายโดยอ้อม ความเสียหายเกี่ยวเนื่อง ความเสียหายสืบเนื่อง ความเสียหายพิเศษ ค่าเสียหายเชิงลงโทษ หรือความเสียหายอื่นใดภายใต้สัญญา ความประมาท ความรับผิดโดยเคร่งครัดใดๆ หรือตามทฤษฎีอื่นซึ่งได้เกิดขึ้นหรือเกี่ยวกับ 

  1. การใช้หรือการไม่สามารถใช้เว็บไซต์และ/หรือบริการ 
  2. เนื้อหาใดๆซึ่งมีบนเว็บไซต์ และ/หรือบริการ 
  3. คำพูดหรือพฤติกรรมที่โพสต์หรือได้ทำให้เป็นสาธารณะบนเว็บไซต์ และ/หรือบริการ 
  4. ผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆที่ได้ซื้อหรือได้มาผ่านทางเว็บไซต์หรือบริการ 
  5. การกระทำใดที่ได้ทำเพื่อตอบหรือเพราะด้วยข้อมูลใดที่มีบนเว็บไซต์ และ/หรือบริการ 
  6. ความเสียหายใดที่เกิดจากการสูญเสียการเข้าถึง การลบ การไม่สามารถเก็บรักษา การไม่สามารถสำรอง หรือแก้ไขเนื้อหาใดๆบนเว็บไซต์ และ/หรือบริการ หรือ 
  7. เรื่องอื่นใดอันเกี่ยวกับเว็บไซต์ และ/หรือบริการ ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม ความรับผิดทั้งหมดของ HD หรือผู้อนุญาตของ HD ที่มีต่อท่านสำหรับบรรดาความเสียหาย การสูญเสีย และเหตุแห่งการกระทำจะไม่เกินจำนวนเงินที่ท่านได้ชำระสำหรับการใช้เว็บไซต์ และ/หรือบริการ หากมี

  14. การเยียวยาชดใช้

  ท่านตกลงชดใช้ค่าเสียหาย ปกป้อง และรับผิดชอบต่อ HD บริษัทลูก บริษัทในเครือ เจ้าหน้าที่ กรรมการ ตัวแทน ผู้อนุญาต ผู้ร่วมสร้างแบรนด์ หรือคู่ค้าอื่น ลูกจ้างและผู้แทนของ HD สำหรับบรรดาข้อเรียกร้อง ความเสียหาย การสูญเสีย ต้นทุน หรือค่าใช้จ่าย (รวมถึงค่าบริการและค่าทนายความ ตามความเหมาะสม) ซึ่งได้เกิดขึ้นเกี่ยวกับหรือเกิดจาก 

  1. การที่ท่านไม่ปฏิบัติตาม TOU นี้ 
  2. ข้อหาใดๆว่าสิ่งที่ถ่ายทอดฝ่าฝืนหรือละเมิดลิขสิทธิ์ ความลับทางการค้า เครื่องหมายการค้า หรือสิทธิในทรัพย์ทางปัญญาอื่นของบุคคลภายนอก และ
  3. การที่ท่านได้เข้าถึงหรือใช้เว็บไซต์หรือบริการ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม

  15. การยกเลิก

  ท่านตกลงว่า HD อาจยกเลิกรหัสผ่าน บัญชี ของท่าน (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) หรือการใช้เว็บไซต์หรือบริการของท่าน และลบและไม่รับเนื้อหาใดๆภายในเว็บไซต์หรือบริการ ไม่ว่าในเวลาใดๆและด้วยเหตุใดๆ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ HonestDocs แต่เพียงผู้เดียว ท่านตกลงว่าไม่ว่าการใดๆที่ได้ดำเนินการตามข้อ 15 นี้อาจมีผลโดยมิต้องมีการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

  16. กฎหมายที่ใช้บังคับ

  ให้ใช้บังคับและตีความ TOU นี้ และความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับ HonestDocs ตามกฎหมายฮ่องกง และท่านตกลงยอมผูกพันตนในเขตอำนาจศาลฮ่องกง ซึ่งมิใช่ศาลที่มีเขตอำนาจแต่เพียงผู้เดียว

  17. การสละสิทธิ์และการแยกส่วนของข้อกำหนด

  การที่ HD ไม่ได้ใช้หรือบังคับสิทธิหรือข้อกำหนดใดๆแห่ง TOU นี้ จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิหรือข้อกำหนดนั้น  หากศาลเห็นว่าข้อกำหนดใดแห่ง TOU นี้ผิดกฎหมาย เป็นโมฆะ หรือใช้บังคับไม่ได้ ให้ถือว่าข้อกำหนดนั้นแยกส่วนออกจาก TOU และจะไม่กระทบต่อความสมบูรณ์และการใช้บังคับของข้อกำหนดใดๆที่เหลือ

  18. ผู้รับช่วงและผู้รับโอนสิทธิ

  เราอาจปฏิบัติหน้าที่ใดๆหรือใช้สิทธิใดๆของเราภายใต้ TOU นี้ผ่านทางบริษัทในเครือของเราบริษัทใดบริษัทหนึ่งหรือมากกว่า (รวมถึงนิติบุคคลใดที่ควบคุม ถูกควบคุมโดย หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับ เรา ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม) หาก HD หรือทรัพย์สินของ HD ได้ถูกครอบงำโดยนิติบุคคลอื่น นิติบุคคลนั้นจะเข้าสวมสิทธิและหน้าที่ของเราดังที่ระบุไว้ใน TOU นี้ ท่านไม่อาจจะโอนสิทธิหรือหน้าที่ภายใต้ TOU นี้ ไม่ว่าโดยทางกฎหมายหรืออย่างอื่น โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเราก่อน

  19. การปรับปรุงให้ทันสมัย

  เราอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลง TOU นี้ ไม่ว่าในเวลาใดๆตามที่เราเห็นสมควร หากท่านไม่เห็นด้วยกับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกับ TOU นั้น ท่านจะต้องเลิกใช้เว็บไซต์หรือบริการ และหากท่านได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก ท่านจะต้องยกเลิกการลงทะเบียนของท่าน การที่ท่านได้เข้าถึงหรือใช้เว็บไซต์หรือบริการต่อไปหลังจากมีการแจ้งให้ทราบนั้นเป็นการแสดงว่าท่านยอมรับ TOU ที่ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงนั้นแล้ว เป็นความรับผิดชอบของท่านในการที่จะต้องตรวจสอบ TOU นี้อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ทราบถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนั้น เราขอสงวนสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือหยุดเว็บไซต์หรือบริการไม่ว่าจะมีหรือไม่มีการแจ้งให้ทราบ เราจะไม่รับผิดต่อท่านหรือบุคคลภายนอกใดๆหากเราได้ใช้สิทธิของเราในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือหยุดเว็บไซต์หรือบริการ

  หากท่านมีคำถามใดๆเกี่ยวกับ TOU นี้ ท่านสามารถติดต่อเราได้ที่ support@honestdocs.co

  22 มีนาคม 2562