HonestDocs Clinical Trials

เข้าร่วมการวิจัยทางคลินิกวันนี้

การวิจัยทางคลินิก (Clinical Trial) เป็นกระบวนการทดสอบว่า ยา วัคซีน วิธีการรักษา วิตามิน หรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ ฯลฯ ที่คิดค้นขึ้นมาใหม่ สามารถป้องกันหรือรักษาโรคได้ตรงตามวัตถุประสงค์ไหม และปลอดภัยหรือเปล่า ซึ่ง “อาสาสมัคร” ที่เข้าร่วมวิจัย นับเป็นส่วนสำคัญที่สุด ที่ทำให้การวิจัยประสบผลสำเร็จ สามารถนำนวัตกรรมทางการแพทย์เหล่านั้น มาช่วยพัฒนาให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยรายอื่นๆ ให้ดียิ่งขึ้น

อ่านเรื่องการวิจัยทางคลินิกได้ที่นี่ หรือค้นหางานวิจัยที่คุณสามารถเข้าร่วมได้ เพื่อรับการรักษาใหม่ที่อาจทำให้อาการของคุณดีขึ้น และเป็นส่วนหนึ่งในการทำดีเพื่อสังคมวันนี้รับการรักษาแบบใหม่

คุณสามารถเข้ารับการรักษาแบบใหม่ที่อาจจะช่วยอาการคุณให้ดีขึ้นได้

ดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญและสถาบันที่น่าเชื่อถือ

คุณสามารถเข้าร่วมการวิจัยทางการแพทย์ที่มีผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัยสถาบันชื่อดังในประเทศไทยควบคุมดูแล

ทำความดีให้กับสังคม

คุณสามารถมีส่วนช่วยให้การวิจัยก้าวหน้า เพื่อทำให้มีการรักษาที่มีประสิทธิภาพเข้าถึงคนได้มากขึ้น